KOLONOSKOPIA W PROGRAMIE BADAŃ PRZESIEWOWYCH RAKA JELITA GRUBEGO

Profilaktyczne badanie kolonoskopowe wykonane w ramach Programu Badań Przesiewowych jest finansowane przez Ministerstwo Zdrowia. Kolonoskopia jest bezpłatna.

Celem badania jest wykrycie zmian błony śluzowej jelita grubego: polipów – gruczolaków, czyli nowotworów we wczesnej fazie rozwoju – są to zmiany potencjalnie całkowicie wyleczalne. Usunięcie polipów jest bezbolesne. Osoby z rozpoznanymi większymi zmianami będą kierowane do ich usunięcia w warunkach szpitalnych. Dalszy nadzór odbywa się w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.

Badanie wykonuje się za pomocą kolonoskopu (giętkiego przyrządu) wprowadzonego przez odbyt do oczyszczonego jelita grubego. Wprowadzanie endoskopu jest bezbolesne dla większości osób, może jednak powodować wzdęcie, uczucie parcia i ucisku w brzuchu. Badanie trwa zwykle ok. 30 minut. Dobre przygotowanie, czyli oczyszczenie jelita do badania ma wpływ na jakość, czas i bezpieczeństwo badania.
Po ustaleniu terminu kolonoskopii będzie udzielona dokładna instrukcja przygotowania do badania.

Bezpłatna kolonoskopia ze znieczuleniem.

Niektórzy pacjenci z niskim progiem bólowym lub po wcześniej wykonanych zabiegach operacyjnych są bardziej podatni na odczuwanie dyskomfortu podczas badania. Tym pacjentom proponuje się znieczulenie pod postacią tzw. analgo-sedacji, która polega na podaniu leku uspokajającego i przeciwbólowego. Jest to stosunkowo bezpieczny rodzaj znieczulenia, jednakże po badaniu pacjent musi być przez krótki czas poddany obserwacji przed powrotem do domu.

——————————————————————————————————————————————

Poważne zdarzenia niepożądane są rzadkie: krwawienie (1/1000 badań), perforacja (1/10 000 badań).

 

KRYTERIA UDZIAŁU W PROGRAMIE:

  • brak objawów raka jelita grubego (wszystkie odpowiedzi w sekcji 1. na pierwszej stronie ankiety powinny być zaznaczone na NIE)
  • wiek 50 – 65 lat, a także w określonych przypadkach:
    – od 40 r.ż., gdy w rodzinie krewny I stopnia (rodzice, rodzeństwo, dzieci) chorował/choruje na raka jelita grubego,
    – od 25 r.ż., gdy w rodzinie występuje zespół Lyncha (konieczne jest zaświadczenie z poradni genetycznej),
    – od 20 r.ż., gdy w rodzinie występuje zespół polipowatości FAP (konieczne jest zaświadczenie z poradni genetycznej).

 

KRYTERIA WYKLUCZENIA Z PROGRAMU:

  • Kolonoskopia wykonana w ciągu ostatnich 10 lat.

Umów się na KOLONOSKOPIE W PROGRAMIE BADAŃ PRZESIEWOWYCH RAKA JELITA GRUBEGO!

Rejestracja / Informacja
Kraków, ul. Trynitarska 11
tel. 12 37 97 116
e-mail:  kolonoskopia@bonifratrzy.krakow.pl

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH w Programie Badań Przesiewowych raka jelita grubego

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, 02-034 Warszawa, ul. Wawelska 15B. („Administrator”).

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, adres korespondencyjny: Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa, nr telefonu: 22 546-28-89, adres poczty elektronicznej: iod@coi.pl

Źródło pochodzenia danych osobowych: Pozyskane Państwa dane osobowe są przekazywane do Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie przez podmioty biorące udział w Programie Badań Przesiewowych raka jelita grubego.

Dane osobowe będą przetwarzane przez Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie w celu realizacji Programu Badań Przesiewowych raka jelita grubego (PBP), w szczególności:

1) na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) RODO*

2) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d) i lit. e) RODO*

 

Podstawowych celem i zadaniem PBP jest wykonywanie badań profilaktycznych raka jelita grubego, zgodnie ze światowymi wytycznymi medycznymi, dla zmniejszenia liczby zachorowań i zgonów na ten nowotwór w populacji polskiej.

Rodzajami danych osobowych przetwarzanych w PBP są:

Dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, PESEL) i kontaktowe (adres, telefon, e-mail) oraz dane medyczne uzyskane z wypełnionych ankiet i wyniki wykonanych badań (w tym kolonoskopii i histopatologii), a także dane pozyskane w trakcie obserwacji i nadzoru.

Czas przechowywania danych osobowych:

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane nie może być dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane, czyli do prowadzenia PBP, którego jednym z zadań jest długotrwała, wieloletnia obserwacja zbadanych osób i analiza efektów epidemiologicznych (nie krócej niż 20 lat).

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe, o ile jest to zgodne z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony zdrowia, obejmują:

Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne; prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych; prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; prawo do przenoszenia danych; prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego (czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Prawa wymienione powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (adres podany na wstępie) lub poprzez kontakt z Administratorem, z dopiskiem: „Ochrona danych osobowych w PBP”.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Więcej informacji o Programie Badań Przesiewowych raka jelita grubego znajduje się na www.pbp.org.pl

 

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry

Pin It on Pinterest