Regulamin promocji

REGULAMIN SPRZEDAŻY PAKIETÓW MEDYCZNYCH

Zdrowy Mężczyzna, Zdrowa Kobieta, Dbam o Siebie

Zdrowy Mężczyzna, Zdrowa Kobieta, Dbam o Siebie

§ 1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży we własnym imieniu i na własny rachunek usług medycznych przez Centrum Medyczne Bonifratrów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, 00-215 Warszawa, ul. Sapieżyńska 3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000351026, NIP 5252475165, REGON 142316693, zwanej dalej CMB.

§ 2. Definicje

Terminy użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:

ORGANIZATOR (CMB) – Centrum Medyczne Bonifratrów Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Sapieżyńskiej 3.

PRODUKT – pakiety opieki medycznej Zdrowy Mężczyzna, Zdrowa Kobieta, Dbam o Siebie, składający się z usług medycznych.

PROMOCJA – sprzedaż promocyjna, organizowana zgodnie z zasadami przedstawionymi w niniejszym Regulaminie.

UCZESTNIK (Pacjent)– osoba fizyczna, która na podstawie dowodu zakupu pakietu Zdrowy Mężczyzna, pakietu Zdrowa Kobieta lub pakietu Dbam o Siebie korzysta z usług w ramach produktu. Produkt przeznaczony jest dla osób pełnoletnich.

USŁUGI MEDYCZNE – usługi świadczone przez Organizatora

REGULAMIN – oznacza niniejszy Regulamin świadczenia usług medycznych wchodzących w skład pakietów Zdrowy Mężczyzna, pakietu Zdrowa Kobieta oraz pakietu Dbam o Siebie.

§ 3. Miejsce korzystania z produktu

Realizacja usług w ramach produktu odbywa się w Przychodni Centrum Medycznego Bonifratrów sp.z o.o. w Warszawie przy ul. Sapieżyńskiej 3

§ 4. Zakres produktu

Pakiet Zdrowy Mężczyzna obejmuje trzy poniższe jednorazowe usługi:

 • Badanie PSA
 • USG gruczołu krokowego
 • Konsultacja z urologiem

Pakiet Zdrowa Kobieta obejmuje cztery poniższe jednorazowe usługi:

 • Badanie cytologiczne
 • USG transvaginalne
 • USG piersi
 • Konsultacja z ginekologiem

Pakiet Dbam o Siebie obejmuje osiem poniższych jednorazowych usług:

 • Morfologia (NA\K, ASPAT\ALAT)
 • TSH
 • Kreatynina
 • Lipidogram
 • Glukoza
 • OB
 • ogólne badanie moczu
 • konsultacja z internistą

§ 5. Termin realizacji pakietu

5.1. Usługi zawarte w pakiecie mogą być zrealizowane w ciągu trzech miesięcy od dnia zakupu.

5.2. W przypadku braku wykorzystania zakupionego pakietu w okresie trzech miesięcy od dnia zakupu wygasa prawo do późniejszego wykorzystania pakietu, a kwota dokonanej zapłaty z tytułu świadczeń nie podlega zwrotowi.

5.3 Wykorzystanie pakietu po upływie trzech miesięcy od dnia zakupu możliwe jest jedynie w przypadku, gdy opóźnienie w realizacji leżało po stronie Organizatora.

5.4. Termin trzech miesięcy na wykorzystanie pakietu, od dnia jego zakupu uważa się za zachowany, jeżeli Uczestnik zostanie zapisany i stawi się przynajmniej na jedno świadczenie w ramach danego pakietu.

5.5. Pacjenci umawiają terminy realizacji usług osobiście w Rejestracji Organizatora lub telefonicznie poprzez dzwoniąc na nr tel. (22) 390 33 00.

Pacjent może być poproszony o podanie danych osobowych, w tym nr PESEL w celu weryfikacji uprawnienia do świadczeń wynikających z zakupionego pakietu.

5.6. Informacje dotyczące tylko pakietu Zdrowa Kobieta:

 • Pacjentka ma możliwość realizacji wszystkich trzech usług podczas jednej wizyty w przychodni, jak również realizacji poszczególnych usług wchodzących w skład pakietu, w różnych terminach.

 • Lekarz ginekolog może podjąć decyzję o tym, że ze wskazań medycznych badanie cytologiczne lub badanie USG odbędzie się w terminie późniejszym, niż początkowo planowany.

§6. Warunki korzystania z produktu

Warunkiem korzystania z produktu jest zapoznanie się i podpisanie niniejszego regulaminu.

§7. Cena produktu

Nazwa produktu

Cena usług w pakiecie

Oszczędność

Pakiet Zdrowy Mężczyzna

270 zł

20%

Pakiet Zdrowa Kobieta

380 zł

20%

Pakiet Dbam o Siebie

240 zł

30%

§ 8. Forma płatności

8.1. Płatności za produkt Pacjent dokonuje w przychodni CMB.

8.2. Pacjent może dokonać płatności gotówką lub kartą płatniczą.

8.3. Promocja nie łączy się z innymi promocjami oraz rabatami.

§ 9. Postępowanie reklamacyjne

9.1. Uczestnik ma prawo złożyć reklamacje dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania usług medycznych lub nieprawidłowego obliczenia należności z tytułu świadczenia.

9.2. Reklamacja może być złożona pisemnie na adres: Centrum Medyczne Bonifratrów Sp. z o.o., ul. Sapieżyńska 3, 00-215 Warszawa, ustnie a także przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, w tym drogą elektroniczną.

9.3. Reklamacja nie dotycząca oświadczeń z rękojmi może być złożona w terminie 14 dni od dnia, w którym usługa medyczna została nienależycie wykonana lub miała zostać wykonana. Reklamacje i korespondencja nadesłana po upłynięciu terminu nie będą rozpatrywane.

9.4. CMB rozpatruje reklamacje w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania złożenia.

9.5. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie właściwym według siedziby.

9.6. W przypadku, gdy Uczestnik rozpoczął korzystanie z pakietu, jednak ze względów medycznych nie ma możliwości korzystania z kolejnych usług w ramach pakietu, wówczas przysługuje mu prawo do ubiegania się o zwrot środków za niewykorzystane usługi.

9.7. W przypadku zwrotu ze wskazań medycznych pacjent zobowiązany jest dostarczyć do Kierownika Przychodni lub wskazanego zastępcy, kopię dokumentów potwierdzających konieczność zaniechania korzystania z usług medycznych.

9.8 W przypadku zwrotu ze wskazań medycznych Uczestnik otrzymuje zwrot kwoty wykupionego pakietu, pomniejszonej o koszty wykonanych usług wg stawki cennikowej.

9.9. Zwrot środków dokonywany jest zgodnie z formą płatności za pakiet (karta\gotówka).

§ 10. Postanowienia końcowe

10.1. CMB informuje, iż dane osobowe osób Uprawnionych do świadczeń przetwarzane są przez CMB s siedzibą w Warszawie oraz podmioty współpracujące świadczące usługi medyczne, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

10.2. Przetwarzanie danych przez CMB jest prowadzone w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych lub leczenie Pacjentów przez osoby zajmujące się zawodowo leczeniem lub świadczenia innych usług medycznych.

10.3. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do prawidłowej realizacji usług.

10.4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.

10.5. Promocja obowiązuje od dnia 15.11.2018 r.

10.6. CMB zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu będą publikowane na stronie internetowej www.bonifratrzy.pl/centrum-medyczne-bonifratrow/

Masaż 5, Laser skaner 10, Lampa sollux 10

REGULAMIN SPRZEDAŻY PAKIETÓW MEDYCZNYCH

Masaż 5, Laser skaner 10, Lampa sollux 10

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży we własnym imieniu i na własny rachunek usług medycznych przez Centrum Medyczne Bonifratrów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, 00-213 Warszawa, ul. Sapieżyńska 3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000351026, NIP 5252475165, REGON 142316693, zwanej dalej CMB.

2. Definicje

Terminy użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:

ORGANIZATOR (CMB) – Centrum Medyczne Bonifratrów Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Sapieżyńskiej 3.

PRODUKT – pakiety opieki medycznej Masaż 5, Laser Skaner 10, Lampa Sollux 10, składający się
z usług medycznych.

PROMOCJA – sprzedaż promocyjna, organizowana zgodnie z zasadami przedstawionymi
w niniejszym Regulaminie.

UCZESTNIK (Pacjent)– osoba fizyczna, która na podstawie dowodu zakupu pakietu Masaż 5, Laser Skaner 10, Lampa Sollux 10 korzysta z usług w ramach produktu. Produkt przeznaczony jest dla osób pełnoletnich.

USŁUGI MEDYCZNE – usługi świadczone przez Organizatora

REGULAMIN – oznacza niniejszy Regulamin świadczenia usług medycznych wchodzących w skład pakietów Masaż 5, Laser Skaner 10, Lampa Sollux 10.

3. Miejsce korzystania z produktu

Realizacja usług w ramach produktu odbywa się w Przychodni Centrum Medycznego Bonifratrów sp.z o.o. w Warszawie przy ul. Bonifraterskiej 12.

4. Zakres produktu

Masaż 5, Laser skaner 10, Lampa sollux 10

 • Pakiet Masaż 5 obejmuje 5 jednorazowych usług 25-minutowego masażu klasycznego.
 • Pakiet Laser Skaner 10 obejmuje 10 jednorazowych zabiegów lasera skanera.
 • Pakiet Lampa Sollux 10 obejmuje 10 15-minutowych zabiegów z zakresu ciepłolecznictwa wykonywanych lampą sollux.

5. Termin realizacji pakietu

5.1. Usługi zawarte w pakiecie mogą być zrealizowane do 12.02. 2021.

5.2. W przypadku braku wykorzystania zakupionego pakietu w tym okresie wygasa prawo do późniejszego wykorzystania pakietu, a kwota dokonanej zapłaty z tytułu świadczeń nie podlega zwrotowi.

5.3 Wykorzystanie pakietu po zakończeniu 12.02.2021 możliwe jest jedynie w przypadku, gdy opóźnienie w realizacji leżało po stronie Organizatora.

5.4. Pacjenci umawiają terminy realizacji usług osobiście w Rejestracji Organizatora lub telefonicznie dzwoniąc na nr tel. 533 385 799.

Pacjent może być poproszony o podanie danych osobowych, w tym nr PESEL w celu weryfikacji uprawnienia do świadczeń wynikających z zakupionego pakietu.

5.5. Informacje dodatkowe dotyczące pakietów:

W przypadku wystąpienia przeciwwskazań do wykonania zabiegu fizjoterapeuta może podjąć decyzję, że zabiegi zostaną odwołane lub odbędą się w terminie późniejszym, niż początkowo planowany.

6. Warunki korzystania z produktu

Warunkiem korzystania z produktu jest zapoznanie się i podpisanie niniejszego regulaminu oraz zapisanie się na wizytę fizjoterapeutyczną oraz jej odbycie.

7. Cena produktu

Nazwa produktu  

Cena usług w pakiecie

Pakiet

Masaż 5

 

400 350 zł

 

Pakiet

Laser skaner 10

 

230 170 zł

 

Pakiet

Lampa sollux 10

 

170145 zł

8. Forma płatności

8.1. Płatności za produkt Pacjent dokonuje w przychodni CMB.

8.2. Pacjent może dokonać płatności gotówką lub kartą płatniczą.

8.3. Promocja nie łączy się z innymi promocjami oraz rabatami.

9. Postępowanie reklamacyjne

9.1. Uczestnik ma prawo złożyć reklamacje dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania usług medycznych lub nieprawidłowego obliczenia należności z tytułu świadczenia.

9.2. Reklamacja może być złożona pisemnie na adres: Centrum Medyczne Bonifratrów Sp. z o.o., ul. Sapieżyńska 3, 00-213 Warszawa, ustnie a także przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, w tym drogą elektroniczną.

9.3 Reklamacja nie dotycząca oświadczeń z rękojmi może być złożona w terminie 14 dni od dnia,
w którym usługa medyczna została nienależycie wykonana lub miała zostać wykonana. Reklamacje
i korespondencja nadesłana po upłynięciu terminu nie będą rozpatrywane.

9.4. CMB rozpatruje reklamacje w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania złożenia.

9.5. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie właściwym według siedziby.

9.6. W przypadku, gdy Uczestnik rozpoczął korzystanie z pakietu, jednak ze względów medycznych nie ma możliwości korzystania z kolejnych usług w ramach pakietu, wówczas przysługuje mu prawo do ubiegania się o zwrot środków za niewykorzystane usługi.

9.7. W przypadku zwrotu ze wskazań medycznych pacjent zobowiązany jest dostarczyć do Kierownika Przychodni lub wskazanego zastępcy, kopię dokumentów potwierdzających konieczność zaniechania korzystania z usług medycznych.

9.8 W przypadku zwrotu ze wskazań medycznych Uczestnik otrzymuje zwrot kwoty wykupionego pakietu, pomniejszonej o koszty wykonanych usług wg stawki cennikowej.

9.9. Zwrot środków dokonywany jest zgodnie z formą płatności za pakiet (karta\gotówka).

10. Postanowienia końcowe

10.1. CMB informuje, iż dane osobowe osób Uprawnionych do świadczeń przetwarzane są przez CMB z siedzibą w Warszawie oraz podmioty współpracujące świadczące usługi medyczne, zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych).

10.2. Przetwarzanie danych przez CMB jest prowadzone w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych lub leczenie Pacjentów przez osoby zajmujące się zawodowo leczeniem lub świadczenia innych usług medycznych.

10.3. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do prawidłowej realizacji usług.

10.4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.

10.5. Promocja obowiązuje od dnia 13.01.2021-pakiety promocyjne kupować można do 31.01.2021.

10.6. CMB zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu będą publikowane na stronie internetowej www.bonifratrzy.pl/centrum-medyczne-bonifratrow

Masaż 5, Laser skaner 10, Lampa sollux 10, BOA5 - Promocja na Dzień Matki

REGULAMIN SPRZEDAŻY PAKIETÓW MEDYCZNYCH

Masaż 5, Laser skaner 10, Lampa sollux 10, BOA 5.

1. Postanowienia ogólne

 1.1.  Niniejszy  regulamin określa zasady sprzedaży we własnym imieniu  i na własny rachunek usług medycznych przez Centrum Medyczne Bonifratrów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, 00-213 Warszawa, ul. Sapieżyńska 3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000351026, NIP 5252475165, REGON 142316693, zwanej dalej CMB.

 2. Definicje

Terminy użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:

ORGANIZATOR (CMB) – Centrum Medyczne Bonifratrów Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy
ul. Sapieżyńskiej 3.

PRODUKT – pakiety opieki medycznej Masaż 5, Laser Skaner 10, Lampa Sollux 10, Boa 5 składający się z usług medycznych.

PROMOCJA – sprzedaż promocyjna, organizowana zgodnie z zasadami przedstawionymi
w niniejszym Regulaminie.

UCZESTNIK (Pacjent)– osoba fizyczna, która na podstawie dowodu zakupu pakietu Masaż 5, Laser Skaner 10, Lampa Sollux 10, BOA 5 korzysta z usług w ramach produktu. Produkt przeznaczony jest dla osób pełnoletnich.

USŁUGI MEDYCZNE – usługi świadczone przez Organizatora

REGULAMIN – oznacza niniejszy Regulamin świadczenia usług medycznych wchodzących w skład pakietów Masaż 5, Laser Skaner 10, Lampa Sollux 10, BOA 5.

 3. Miejsce korzystania z produktu

Realizacja usług w ramach produktu odbywa się w Przychodni Centrum Medycznego Bonifratrów   sp.z o.o. w Warszawie przy ul. Bonifraterskiej 12.

 4. Zakres produktu

 Masaż 5, Laser skaner 10, Lampa sollux 10, BOA 5

 

 • Pakiet Masaż 5 obejmuje 5 jednorazowych usług 25-minutowego masażu klasycznego
 • Pakiet Laser Skaner 10 obejmuje 10 jednorazowych zabiegów lasera skanera.
 • Pakiet Lampa Sollux 10 obejmuje 10 15-minutowych zabiegów z zakresu ciepłolecznictwa wykonywanych lampą sollux.
 • Pakiet BOA 5 obejmuje 5 jednorazowych zabiegów półgodzinnego mechanicznego drenażu limfatycznego (BOA).

 

5. Termin realizacji pakietu

 5.1. Usługi zawarte w pakiecie mogą być zrealizowane do 18.06.2021r.

5.2. W przypadku braku wykorzystania zakupionego pakietu w tym okresie wygasa prawo do późniejszego wykorzystania pakietu, a kwota dokonanej zapłaty z tytułu świadczeń nie podlega zwrotowi.

5.3 Wykorzystanie pakietu po zakończeniu 18.06.2021. możliwe jest jedynie w przypadku, gdy opóźnienie w realizacji leżało po stronie Organizatora.

5.4. Pacjenci umawiają terminy realizacji usług osobiście w Rejestracji Organizatora lub telefonicznie dzwoniąc na nr tel. 533 385 799.

Pacjent może być poproszony o podanie danych osobowych, w tym nr PESEL w celu weryfikacji uprawnienia do świadczeń wynikających z zakupionego pakietu.

5.5. Informacje dodatkowe dotyczące pakietów:

W przypadku wystąpienia przeciwwskazań do wykonania zabiegu fizjoterapeuta może podjąć decyzję, że zabiegi zostaną odwołane lub odbędą się w terminie późniejszym, niż początkowo planowany.

6. Warunki korzystania z produktu

Warunkiem korzystania z produktu jest zapoznanie się i podpisanie niniejszego regulaminu oraz zapisanie się na wizytę fizjoterapeutyczną oraz jej odbycie.

7. Cena produktu

Nazwa produktu  

Cena usług w pakiecie

Pakiet

Masaż 5

 

400 350 zł

 

Pakiet

Laser skaner 10

 

225 170 zł

 

Pakiet

Lampa sollux 10

 

162 155 zł

 

Pakiet

BOA 5

 

225150 zł

 

8. Forma płatności

 8.1. Płatności za produkt Pacjent dokonuje w przychodni CMB.

8.2. Pacjent może dokonać płatności gotówką lub kartą płatniczą.

8.3. Promocja nie łączy się z innymi promocjami oraz rabatami.

9. Postępowanie reklamacyjne

9.1. Uczestnik ma prawo złożyć reklamacje dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania usług medycznych lub nieprawidłowego obliczenia należności z tytułu świadczenia.

9.2. Reklamacja może być złożona pisemnie na adres: Centrum Medyczne Bonifratrów Sp. z o.o.,
ul. Sapieżyńska 3, 00-213 Warszawa, ustnie a także przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, w tym drogą elektroniczną.

9.3 Reklamacja nie dotycząca oświadczeń z rękojmi może być złożona w terminie 14 dni od dnia,
w którym usługa medyczna została nienależycie wykonana lub miała zostać wykonana. Reklamacje
i korespondencja nadesłana po upłynięciu terminu nie będą rozpatrywane.

9.4. CMB rozpatruje reklamacje w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania złożenia.

9.5. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie właściwym według siedziby.

9.6. W przypadku, gdy Uczestnik rozpoczął korzystanie z pakietu, jednak ze względów medycznych nie ma możliwości korzystania z kolejnych usług w ramach pakietu, wówczas przysługuje mu prawo do ubiegania się o zwrot środków za niewykorzystane usługi.

9.7. W przypadku zwrotu ze wskazań medycznych pacjent zobowiązany jest dostarczyć do Kierownika Przychodni lub wskazanego zastępcy, kopię dokumentów potwierdzających konieczność zaniechania korzystania z usług medycznych.

9.8 W przypadku zwrotu ze wskazań medycznych Uczestnik otrzymuje zwrot kwoty wykupionego pakietu, pomniejszonej o koszty wykonanych usług wg stawki cennikowej.

9.9. Zwrot środków dokonywany jest zgodnie z formą płatności za pakiet (karta\gotówka).

10. Postanowienia końcowe

10.1. CMB informuje, iż dane osobowe osób Uprawnionych do świadczeń przetwarzane są przez CMB z siedzibą w Warszawie oraz podmioty współpracujące świadczące usługi medyczne, zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych).

10.2. Przetwarzanie danych przez CMB jest prowadzone w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych lub leczenie Pacjentów przez osoby zajmujące się zawodowo leczeniem lub świadczenia innych usług medycznych.

10.3. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do prawidłowej realizacji usług.

10.4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.

10.5. Promocja obowiązuje od dnia 24.05.2021- pakiety na laser skaner i lampę sollux można kupować do 7.06.21 natomiast pakiety promocyjne masaż 5 i BOA 5   do 14.06.2021.

10.6. CMB zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu będą publikowane na stronie internetowej www.bonifratrzy.pl/centrum-medyczne-bonifratrow.

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry