Regulamin promocji

REGULAMIN SPRZEDAŻY PAKIETÓW MEDYCZNYCH

Zdrowy Mężczyzna, Zdrowa Kobieta, Dbam o Siebie

Zdrowy Mężczyzna, Zdrowa Kobieta, Dbam o Siebie

§ 1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży we własnym imieniu i na własny rachunek usług medycznych przez:

Organizator, BCM – Bonifraterskie Centrum Medyczne sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, 50-417 Wrocław, ul. Gen. Romualda Traugutta 57/59, NIP 8992919206, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000952604, kapitał zakładowy: 34.524.150 zł;

zwanej dalej BCM.

§ 2. Definicje

Terminy użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:

ORGANIZATOR (BCM) – Bonifraterskie Centrum Medyczne sp. z o.o. Oddział w Warszawie przy ul. Sapieżyńskiej 3.

PRODUKT – pakiety opieki medycznej Zdrowy Mężczyzna, Zdrowa Kobieta, Dbam o Siebie, składający się z usług medycznych.

PROMOCJA – sprzedaż promocyjna, organizowana zgodnie z zasadami przedstawionymi w niniejszym Regulaminie.

UCZESTNIK (Pacjent)– osoba fizyczna, która na podstawie dowodu zakupu pakietu Zdrowy Mężczyzna, pakietu Zdrowa Kobieta lub pakietu Dbam o Siebie korzysta z usług w ramach produktu. Produkt przeznaczony jest dla osób pełnoletnich.

USŁUGI MEDYCZNE – usługi świadczone przez Organizatora

REGULAMIN – oznacza niniejszy Regulamin świadczenia usług medycznych wchodzących w skład pakietów Zdrowy Mężczyzna, pakietu Zdrowa Kobieta oraz pakietu Dbam o Siebie.

§ 3. Miejsce korzystania z produktu

Realizacja usług w ramach produktu odbywa się w Przychodni Bonifraterskiego Centrum Medycznego sp.z o.o. w Warszawie przy ul. Sapieżyńskiej 3

§ 4. Zakres produktu

Pakiet Zdrowy Mężczyzna obejmuje trzy poniższe jednorazowe usługi:

 • Badanie PSA
 • USG gruczołu krokowego
 • Konsultacja z urologiem

Pakiet Zdrowa Kobieta obejmuje cztery poniższe jednorazowe usługi:

 • Badanie cytologiczne
 • USG transvaginalne
 • USG piersi
 • Konsultacja z ginekologiem

Pakiet Dbam o Siebie obejmuje osiem poniższych jednorazowych usług:

 • Morfologia (NA\K, ASPAT\ALAT)
 • TSH
 • Kreatynina
 • Lipidogram
 • Glukoza
 • OB
 • ogólne badanie moczu
 • konsultacja z internistą

§ 5. Termin realizacji pakietu

5.1. Usługi zawarte w pakiecie mogą być zrealizowane w ciągu trzech miesięcy od dnia zakupu.

5.2. W przypadku braku wykorzystania zakupionego pakietu w okresie trzech miesięcy od dnia zakupu wygasa prawo do późniejszego wykorzystania pakietu, a kwota dokonanej zapłaty z tytułu świadczeń nie podlega zwrotowi.

5.3 Wykorzystanie pakietu po upływie trzech miesięcy od dnia zakupu możliwe jest jedynie w przypadku, gdy opóźnienie w realizacji leżało po stronie Organizatora.

5.4. Termin trzech miesięcy na wykorzystanie pakietu, od dnia jego zakupu uważa się za zachowany, jeżeli Uczestnik zostanie zapisany i stawi się przynajmniej na jedno świadczenie w ramach danego pakietu.

5.5. Pacjenci umawiają terminy realizacji usług osobiście w Rejestracji Organizatora lub telefonicznie poprzez dzwoniąc na nr tel. (22) 390 33 00.

Pacjent może być poproszony o podanie danych osobowych, w tym nr PESEL w celu weryfikacji uprawnienia do świadczeń wynikających z zakupionego pakietu.

5.6. Informacje dotyczące tylko pakietu Zdrowa Kobieta:

 • Pacjentka ma możliwość realizacji wszystkich trzech usług podczas jednej wizyty w przychodni, jak również realizacji poszczególnych usług wchodzących w skład pakietu, w różnych terminach.

 • Lekarz ginekolog może podjąć decyzję o tym, że ze wskazań medycznych badanie cytologiczne lub badanie USG odbędzie się w terminie późniejszym, niż początkowo planowany.

§6. Warunki korzystania z produktu

Warunkiem korzystania z produktu jest zapoznanie się i podpisanie niniejszego regulaminu.

§7. Cena produktu

Nazwa produktu

Cena usług w pakiecie

Oszczędność

Pakiet Zdrowy Mężczyzna

300 zł

20%

Pakiet Zdrowa Kobieta

420 zł

20%

Pakiet Dbam o Siebie

290 zł

30%

§ 8. Forma płatności

8.1. Płatności za produkt Pacjent dokonuje w przychodni BCM.

8.2. Pacjent może dokonać płatności gotówką lub kartą płatniczą.

8.3. Promocja nie łączy się z innymi promocjami oraz rabatami.

§ 9. Postępowanie reklamacyjne

9.1. Uczestnik ma prawo złożyć reklamacje dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania usług medycznych lub nieprawidłowego obliczenia należności z tytułu świadczenia.

9.2. Reklamacja może być złożona pisemnie na adres: Bonifraterskie Centrum Medyczne sp. z o.o., ul. Sapieżyńska 3, 00-215 Warszawa, ustnie a także przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, w tym drogą elektroniczną na adres: sekretariat@bonifratrzy.warszawa.pl

9.3. Reklamacja nie dotycząca oświadczeń z rękojmi może być złożona w terminie 14 dni od dnia, w którym usługa medyczna została nienależycie wykonana lub miała zostać wykonana. Reklamacje i korespondencja nadesłana po upłynięciu terminu nie będą rozpatrywane.

9.4. BCM rozpatruje reklamacje w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania złożenia.

9.5. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie właściwym według siedziby.

9.6. W przypadku, gdy Uczestnik rozpoczął korzystanie z pakietu, jednak ze względów medycznych nie ma możliwości korzystania z kolejnych usług w ramach pakietu, wówczas przysługuje mu prawo do ubiegania się o zwrot środków za niewykorzystane usługi.

9.7. W przypadku zwrotu ze wskazań medycznych pacjent zobowiązany jest dostarczyć do Kierownika Przychodni lub wskazanego zastępcy, kopię dokumentów potwierdzających konieczność zaniechania korzystania z usług medycznych.

9.8 W przypadku zwrotu ze wskazań medycznych Uczestnik otrzymuje zwrot kwoty wykupionego pakietu, pomniejszonej o koszty wykonanych usług wg stawki cennikowej.

9.9. Zwrot środków dokonywany jest zgodnie z formą płatności za pakiet (karta\gotówka).

§ 10. Postanowienia końcowe

10.1. BCM informuje, iż dane osobowe osób Uprawnionych do świadczeń przetwarzane są przez BCM s siedzibą w Warszawie oraz podmioty współpracujące świadczące usługi medyczne, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

10.2. Przetwarzanie danych przez BCM jest prowadzone w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych lub leczenie Pacjentów przez osoby zajmujące się zawodowo leczeniem lub świadczenia innych usług medycznych.

10.3. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do prawidłowej realizacji usług.

10.4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.

10.5. Promocja obowiązuje od dnia 15.11.2018 r.

10.6. BCM zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu będą publikowane na stronie internetowej www.bonifratrzy.pl/centrum-medyczne-bonifratrow/

 

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry