Prawa i obowiązki pacjenta

PRAWA I OBOWIĄZKI PACJENTA

1. Prawo do ochrony zdrowia.
2. Prawo do równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
3. Prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej opartych na dostępnych metodach i środkach leczenia.
4. Prawo do natychmiastowej pomocy medycznej w zakładach opieki zdrowotnej, ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia Pacjenta.
5. Prawo do intymności i poszanowania godności osobistej w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych.
6. Prawo do umierania w spokoju i godności.
7. Prawo do uzyskania od lekarza informacji o swoim stanie zdrowia.
8. Prawo do wyrażenia zgody na: przeprowadzenie badania lub udzielenia innych świadczeń zdrowotnych, uczestnictwo w eksperymencie medycznym, uczestnictwo w badaniu klinicznym.
9. Prawo do wyrażenia sprzeciwu na pobranie po śmierci komórek, tkanek i narządów oraz cofnięcia tego sprzeciwu w każdym czasie.
10. Prawo do pomieszczenia i wyżywienia odpowiednich do stanu zdrowia Pacjenta.
11. Prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej sprawowanej przez osobę bliską lub inną osobę wskazaną przez Pacjenta.
12. Prawo do opieki duszpasterskiej.
13. Prawo do wypisania ze Szpitala na własne żądanie.
14. Prawo do wyrażenia sprzeciwu na wykonanie sekcji zwłok.
15. Prawo do dostępu do dokumentacji medycznej.
16. Prawo do ochrony danych zawartych w dokumentacji medycznej oraz innych związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.
17. Prawo do zachowania w tajemnicy informacji związanych z Pacjentem uzyskanych przez personel medyczny.
18. Prawo do złożenia skargi na lekarza do rzecznika odpowiedzialności zawodowej przy właściwej izbie lekarskiej.
19. Prawo do złożenia skargi na pielęgniarkę i położną do rzecznika odpowiedzialności zawodowej przy właściwej izbie pielęgniarek i położnych.
20. Prawo do złożenia skargi na diagnostę laboratoryjnego do rzecznika dyscyplinarnego w Krajowej Izbie Diagnostów Laboratoryjnych.
21. Obowiązek udzielania personelowi medycznemu jak najpełniejszej informacji na temat stanu zdrowia, alergii i przebytych chorób.
22. Obowiązek stosowania się do uzgodnionego planu diagnostyki i leczenia oraz zaleceń medycznych.
23. Obowiązek okazywania szacunku dla praw innych pacjentów i odwiedzających, i godności osobistej personelu Szpitala.
24. Obowiązek przestrzegania zakazu oddalania się poza oddział szpitalny bez zgody lekarza lub pielęgniarki oddziału.
25. Obowiązek przestrzegania zakazu przyjmowania leków i parafarmaceutyków bez zgody lekarza.
26. Obowiązek przestrzegania zakazu palenia tytoniu i spożywania alkoholu na terenie Szpitala.
27. Obowiązek szanowania mienia będącego własnością Szpitala.
28. Obowiązek przebywania w wyznaczonej sali podczas wizyty lekarskiej, zabiegów oraz w porze podawania posiłków.
29. Obowiązek przestrzegania zasad higieny osobistej oraz czystości i właściwego stanu sanitarnego swojego otoczenia.

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry