Postępowanie kwalifikacyjne

Rekrutację na wolne miejsca szkoleniowe w dziedzinie fizjoterapii w Bonifraterskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Oddział w Piaskach przeprowadza Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu. Na stronie internetowej https://www.poznan.uw.gov.pl/komunikaty-fizjoterapeuci co najmniej miesiąc przed planowanym terminem danego postępowania kwalifikacyjnego, umieszczana jest lista wolnych miejsc szkoleniowych w dziedzinie fizjoterapii.
Szczegółowych informacji dotyczących składania wniosków o specjalizację udziela Wydział Zdrowia Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu pod nr tel. (61) 854 17 02.

Fizjoterapeuta ubiegający się o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie fizjoterapii może być w danym terminie dopuszczony do postępowania kwalifikacyjnego tylko w jednym województwie.

Szkolenie specjalizacyjne może rozpocząć fizjoterapeuta, który spełnia łącznie następujące warunki:

  • posiada prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty,
  • posiada tytuł magistra wymieniony w art. 13 ust. 3 ww. ustawy i spełnia wymagania określone w tym przepisie,
  • złożył wniosek o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie fizjoterapia, zwany – dalej „wnioskiem”,
  • został zakwalifikowany do odbycia szkolenia specjalizacyjnego w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza się dwa razy w roku w terminach:
– 16 grudnia – 15 stycznia (wniosek należy złożyć w terminie: 15 listopada – 15 grudnia);
–  1 czerwca – 30 czerwca (wniosek należy złożyć w terminie: 30 kwietnia – 31 maja).

Wniosek do pobrania:

https://www.poznan.uw.gov.pl/system/files/zalaczniki/wzor_wniosek_rozpoczecie_fizjoterapia.pdf

Wymagane dokumenty, które należy załączyć do Wniosku o rozpoczęcie specjalizacji:

  1. odpis dyplomu ukończenia uczelni wyższej,
  2. dokument potwierdzający uzyskanie stopnia naukowego doktora,
  3. dokument potwierdzający okres zatrudnienia w zawodzie (aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu, świadectwo pracy, WUW nie honoruje umów o pracę),
  4. oświadczenie dotyczące rodzaju publikacji (składający oświadczenie jest obowiązany zawrzeć w nim klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej  za złożenie fałszywego oświadczenia”).

Wniosek (wraz z dokumentacją) należy przesłać na adres:

Wydział Zdrowia Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań

z dopiskiem na kopercie: Fizjoterapia- nabór na specjalizację

Wniosek może zostać złożony również w postaci elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym. W przypadku,  gdy wniosek jest składany w powyższy sposób wymagane załączniki mogą być przekazane w formie elektronicznych kopii.

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje ocenę formalną złożonych dokumentów oraz postępowanie konkursowe w przypadku, gdy liczba wnioskujących przekroczy liczbę wolnych miejsc szkoleniowych.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad postępowania konkursowego zawarte są w Ustawie o zawodzie fizjoterapeuty (art. 41).

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego Wojewoda ogłasza na stronie internetowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, publikując listy fizjoterapeutów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do rozpoczęcia danego szkolenia specjalizacyjnego (przy wykorzystaniu numerów kodowych nadanych przez Urząd).

Do odbywania szkolenia specjalizacyjnego kwalifikuje się osoby, w liczbie odpowiadającej liczbie wolnych miejsc szkoleniowych przyznanych na dane postępowanie kwalifikacyjne,
w kolejności od najwyższego wyniku uzyskanego w postępowaniu konkursowym.

Fizjoterapeuta, który nie został zakwalifikowany do odbycia szkolenia specjalizacyjnego może zwrócić się do Wojewody prowadzącego postępowanie kwalifikacyjne o weryfikację uzyskanej punktacji, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników postępowania kwalifikacyjnego na stronie internetowej Urzędu. O rozstrzygnięciu sprawy Wojewoda zawiadamia niezwłocznie osobę, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku.

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry