Udostępnienie dokumentacji medycznej

Uprzejmie informujemy, że za udostępnianie dokumentacji medycznej w formie wyciągów, odpisów lub kopii pobieramy opłatę zgodnie z art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Podstawą wyliczenia kwoty odpłatności jest publikowana przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wysokość przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale.

Maksymalna wysokość opłat za:

  • jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale;
  • jedną stronę kopii dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale;
  • sporządzenie wyciągu, odpisu dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych, jeżeli zakład prowadzi dokumentację medyczną w formie elektronicznej – nie może przekraczać 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale.

Za udostępnienie dokumentacji medycznej pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie nie pobiera się opłaty.

Dokumentacja medyczna udostępniana jest wyłącznie osobom i podmiotom uprawnionym do dostępu do dokumentacji medycznej na podstawie uprzednio wypełnionego i złożonego”Wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej”. Przedmiotowy wniosek można przedłożyć w sekretariacie Bonifraterskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.  przy ul. Podwale 7, 50-043 Wrocław lubsekretariacie Oddziału Spółki w Piaskach, Osiedle Marysin 1,63-820 Piaskilub wysłać pocztą na jeden z ww. adresów.

Wnioskodawca odbiera udostępnioną dokumentację w sekretariacie Spółki lub sekretariacie Oddziału Spółki w Piaskach, a w przypadku braku takiej możliwości zostaje ona przesłana przez Spółkę listem poleconym na koszt wnioskującego zgodnie z cennikiem operatora pocztowego.

Udostępnienie dokumentacji do wglądu na miejscu, jest bezpłatne i możliwe po uprzednim uzgodnieniu terminu.

 

Do pobrania:

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry