Prawa i obowiązki pacjenta

Prawa i obowiązki Pacjenta – wyciąg z Regulaminu Organizacyjnego podmiotu leczniczego Bonifraterskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

Prawa i obowiązki Pacjenta

§ 24

1. W procesie leczenia w zakładach leczniczych przestrzegane są przepisy prawa, dotyczące praw i obowiązków pacjentów, uregulowanych m.in. w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ustawie o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r., ustawie o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r.
2. Szczegółowe informacje o prawach pacjenta w formie pisemnej są dostępne w punktach pielęgniarskich oraz zamieszczane na tablicy informacyjnej i na stronie internetowej podmiotu leczniczego.

§ 25

1. Pacjent ma prawo do udzielenia mu świadczeń zdrowotnych, jeżeli konieczne jest ich natychmiastowe udzielenie ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia, a w sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń – do korzystania z rzetelnej, opartej na kryteriach medycznych procedury ustalającej kolejność dostępu do świadczeń.
2. Pacjent, któremu w zakładach leczniczych udzielane są świadczenia opieki medycznej ma prawo do:

a) świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom wiedzy medycznej, zleconych przez lekarza w oparciu o wiedzę medyczną, istniejące wskazania i przeciwwskazania,
b) udzielania mu świadczeń zdrowotnych przez osoby uprawnione do ich udzielania, w pomieszczeniach i przy zastosowaniu urządzeń odpowiadających określonym wymaganiom fachowym i sanitarnym,
c) informacji o swoim stanie zdrowia,
d) wyrażenia zgody albo odmowy na udzielenie mu określonych świadczeń zdrowotnych, po uzyskaniu odpowiedniej informacji,
e) intymności i poszanowania godności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych, a także w stanie terminalnym,
f) udostępniania mu dokumentacji medycznej lub wskazania innej osoby, której dokumentacja ta może być udostępniana,
g) zapewnienia ochrony danych zawartych w dokumentacji medycznej dotyczącej jego osoby,
h) dostępu do informacji o prawach i obowiązkach pacjenta,
i) dostępu do rzetelnej informacji o usługach świadczonych w podmiocie leczniczym finansowanych ze środków publicznych oraz o zakresie usług komercyjnych, a takżeo zasadach ich udzielania,
j) do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z osobami z zewnątrz. Kontakt osobisty może zostać ograniczony w przypadku zagrożenia epidemicznego lub ze względu na warunki przebywania innych osób chorych. Dyrektor/Kierownik zakładu leczniczego lub upoważniony lekarz może ograniczyć prawo do kontaktu osobistego z osobami z zewnątrz, w tym do sprawowania opieki pielęgnacyjnej przez osobę bliską lub inną osobę wskazaną przez pacjenta.

3. Ponadto pacjent przyjęty do oddziału stacjonarnego (oddział rehabilitacji neurologicznej, oddział rehabilitacyjny, hospicjum stacjonarne), przeznaczonego dla osób wymagających całodobowych świadczeń zdrowotnych, ma prawo do:
a) zapewnienia mu:

• środków farmaceutycznych i materiałów medycznych, na zasadach określonych
w umowie z pacjentem lub z Narodowym Funduszem Zdrowia,
• pomieszczenia spełniającego wymogi określone prawem,
• wyżywienia odpowiedniego do stanu zdrowia, w wyznaczonych w oddziale porach,
• przechowania rzeczy wartościowych w depozycie,
• opieki duszpasterskiej,

b) dodatkowej opieki pielęgnacyjnej sprawowanej przez osobę bliską lub inną osobę wskazaną przez siebie,
c) wskazania osoby lub instytucji, którą podmiot leczniczy obowiązany jest powiadomić o pogorszeniu się stanu zdrowia pacjenta powodującego zagrożenie życia albo w razie jego śmierci,
d) wyrażenia zgody albo odmowy na przyjęcie i udzielanie świadczeń zdrowotnych,
e) wypisania na własne żądanie i uzyskania od lekarza informacji o możliwych następstwach zaprzestania leczenia,
f) udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi lekarzowi metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością,
g) nie wyrażenia zgody na przeprowadzenie przez lekarza badania lub udzielenia mu innego świadczenia zdrowotnego,
h) wyrażania zgody albo odmowy na uczestniczenie przy udzielaniu mu świadczeń zdrowotnych osób innych niż personel medyczny niezbędny ze względu na rodzaj świadczeń (np.: praktykanci, studenci),
i) wnioskowania do lekarza o zasięgnięcie przez niego opinii innego lekarza specjalisty lub zorganizowania konsylium lekarskiego,
j) zachowania w tajemnicy informacji związanych z nim, a uzyskanych przez personel medyczny w związku z wykonywaniem zawodu,
k) wyrażania zgody lub odmowy na podawanie przez lekarza do publicznej wiadomości danych umożliwiających identyfikację pacjenta.

§ 26

1. Pacjent obowiązany jest:

a) zgłaszać się w wyznaczonym czasie do badań lekarskich i zabiegów,
b) ściśle przestrzegać wskazań leczniczych, zaleceń lekarskich i poleceń personelu medycznego,
c) na zlecenie pielęgniarki poddać się kąpieli i innym zabiegom, doprowadzającym go do należytego stanu higienicznego,
d) zapoznać się z Regulaminem Organizacyjnym Podmiotu Leczniczego w zakresie praw
i obowiązków pacjenta, co potwierdza w pisemnym oświadczeniu złożonym przy przyjęciu,
e) w czasie wizyt lekarskich, zabiegów, opatrunków oraz w porze posiłków i w nocy (od 22:00 do 6:00) przebywać w przeznaczonym dla niego pomieszczeniu,
f) przestrzegać wyznaczonego czasu wypoczynku po zabiegu,
g) dostarczyć lekarzom posiadaną dokumentację medyczną, w tym: EKG, RTG i inną dotyczącą stanu zdrowia,
h) w razie złego samopoczucia zasięgać porady lekarza i niezwłocznie wezwać pielęgniarkę,
i) w razie zasłabnięcia w czasie zabiegu przerwać zabieg i wezwać obsługę,
j) przed zabiegami elektroleczniczymi bezwzględnie zdjąć i odłożyć wszelkie przedmioty metalowe,
k) osoby z upośledzonym czuciem skórnym lub będące po zabiegach operacyjnych z użyciem zespoleń metalowych lub ze wszczepionym rozrusznikiem obowiązane są o tym powiadomić lekarza oraz fizjoterapeutę,
l) przestrzegać diety zleconej przez lekarza,
m) przechowywać artykuły żywnościowe wyłącznie w miejscach do tego
wyznaczonych,
n) nie pić alkoholu, nie używać narkotyków i innych środków odurzających oraz nie uprawiać gier hazardowych,
o) nie palić tytoniu,
p) przestrzegać przepisy sanitarne i przeciwpożarowe – zabronione jest używanie grzałek, grzejników, żelazek elektrycznych, telewizorów własnych pacjentów, suszenie prania na grzejnikach,
q) być odpowiedzialnym za mienie, z którego korzysta w czasie leczenia,
r) niezwłocznie z własnej winy naprawić wyrządzone szkody,
s) w godzinach od 22:00 do 6:00 przestrzegać ciszy nocnej i przebywać w budynku.

2. Pacjent nie ma prawa:

a) wychodzić poza obręb budynku i określony teren (dziedziniec, ogród), chyba że jest tokonieczne ze względów leczniczych (np. konsultacje, badania),
b) przyjmować leków ani poddawać się jakimkolwiek zabiegom bez zlecenia
lekarza prowadzącego bądź lekarza dyżurnego,
c) bez nadzoru personelu medycznego używać aparatów i urządzeń leczniczych,
d) uprawiać żadnych gier hazardowych oraz zajmować się handlem, akwizycją.

3. Pacjent, a także osoby odwiedzające i opiekujące się nim nie mają prawa nagrywać głosu, wykonywać zdjęć fotograficznych ani filmować na terenie zakładów leczniczych podmiotu leczniczego, w szczególności, jeżeli nagrania, zdjęcia lub filmy będą z udziałem innych pacjentów lub pracowników Spółki.
4. Osoby opiekujące się pacjentem mogą być obecne w trakcie zabiegów lub procesu rehabilitacji wyłącznie za zgodą lekarza prowadzącego lub Kierownika odpowiedniej komórki.
5. Godziny odwiedzin pacjentów określa Dyrektor/Kierownik zakładu leczniczego.

§ 27

1. Za odzież, przedmioty wartościowe i pieniądze nie przekazane przez pacjenta do depozytu podmiot leczniczy nie odpowiada.
2. Dopuszcza się korzystanie przez pacjentów z telefonów komórkowych oraz z komputerów osobistych w sposób niezakłócający spokoju innych chorych oraz nieutrudniający pracy personelowi medycznemu.
3. Pacjent jest zobowiązany życzliwie odnosić się do innych chorych i personelu,
a w szczególności nie zakłócać spokoju innym chorym.

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry