Ochrona danych Osobowych

Informacja nt. przetwarzania danych osobowych przez Bonifraterskie Centrum Medyczne Sp. z o. o.

Szanowni Państwo,

Ponieważ w trakcie obowiązywania umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej zbieramy Państwa dane osobowe chcemy przekazać Wam kilka informacji, które mogą się przydać przy realizacji Waszych praw.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) zwanego dalej RODO informujemy, że:

1. Dane kontaktowe Administratora danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Bonifraterskie Centrum Medyczne Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu.
Przedstawicielem Administratora w Oddziale jest Dyrektor Oddziału – Anna Żebranowicz

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Danych Osobowych, Panią Katarzynę Kozicką, z którą mogą się Państwo kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania ich danych osobowych pisząc na adres siedziby Oddziału którego dotyczy sprawa. Aby ułatwić Państwu kontakt z IOD wyznaczyliśmy również zastępców IOD w poszczególnych Oddziałach. Poniżej podajemy dane kontaktowe:

 1. dla Warszawy – iod@bonifratrzy.warszawa.pl, ul. Sapieżyńskiej 3, 00-215 Warszawa;
 2. dla Wrocławia – sekretariat@bczwroc.pl, ul. gen. Romualda Traugutta 57/59, 50-417 Wrocław;
 3. dla Łodzi – iod@bonifratrzy.lodz.pl, ul. Kosynierów Gdyńskich 61, 93-357 Łódź;
 4. dla Katowic – iodo@bonifratrzy.katowice.pl, ul. Ks. Leopolda Markiefki 87, 40- 211 Katowice;
 5. dla Krakowa – iod@bonifratrzy.krakow.pl, ul. Trynitarska 11, 31-061 Kraków.

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

 1. prowadzenia akt pracowniczych związanych z realizacją umowy o pracę, zapewnienia profilaktycznej opieki zdrowotnej i odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych Pracownika na podstawie art. 6 ust. 1 lit c w związku z przepisami, między innymi, ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy i rozporządzeń wykonawczych, ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO, czyli na podstawie Państwa zgody – w przypadku danych, które zechcą nam Państwo udostępnić a nie są one wskazane w katalogu obowiązkowym zawartym w przepisach prawa;
 2. prowadzenia spraw związanych z realizacją umowy cywilno-prawnej na podstawie aktów prawnych dotyczących, prowadzenia dokumentacji umów cywilno-prawnych, zapewnienia profilaktycznej opieki zdrowotnej i odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy, podnoszenia kwalifikacji zawodowych Współpracownika na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w związku z przepisami, między innymi, ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO czyli na podstawie Państwa zgody – w przypadku danych spoza katalogu obowiązkowego wskazanego w przepisach prawa.

Podanie danych osobowych jest wymagane przez przepisy prawa lub dobrowolne w zakresie danych przekazywanych nam za Państwa zgodą, jednakże niezbędne do realizacji celów.

4. Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane organom i podmiotom upoważnionym na podstawie przepisu prawa lub podmiotom z którymi podpisaliśmy umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do wykonania usług na rzecz Administratora:

 1. Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, w tym na podstawie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, także w celach dydaktycznych i naukowych z dziedziny nauk medycznych;
 2. Dostawcom usług technicznych i organizacyjnych, które umożliwiają udzielanie świadczeń zdrowotnych i prowadzenie dokumentacji medycznej, w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom i serwisantom sprzętu medycznego, firmom kurierskim i pocztowym, obsłudze prawnej.

5. Okres przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana  dane  osobowe  będą przechowywane:

 1. przez okres trwania stosunku pracy, do momentu przedawnienia roszczeń, a po zakończeniu stosunku pracy przez obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy i akt osobowych, ustalany zgodnie z odrębnymi przepisami;
 2. przez okres obowiązywania umowy cywilno-prawnej, do momentu przedawnienia roszczeń, a po rozwiązaniu umowy przez obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji związanej z realizacją umów cywilno-prawnych, ustalany zgodnie z odrębnymi przepisami.

6. Prawa w zakresie ochrony danych osobowych

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, przeniesienia danych do innego administratora danych w zakresie określonym w art. 20 RODO, z zastrzeżeniem jednak ograniczeń praw wynikających z prawa powszechnie obowiązującego.

Wnioski można przesyłać listownie na adres naszych siedzib lub e-mailowo na adresy Inspektora Ochrony Danych podane powyżej. Aby mieć pewność, że są Państwo osobą uprawnioną do złożenia wniosku, możemy prosić Państwa o podanie dodatkowych informacji pozwalających na potwierdzenie Waszej tożsamości.

7. Zautomatyzowane przetwarzanie

Nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o dane osobowe Pracowników i Współpracowników; dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

8. Przekazywanie danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej chyba, że w przypadku takiej konieczności uzyskamy od Pani/Pana wyraźną zgodę na takie działanie lub przekazywanie do państwa trzeciego oparte będzie na podstawie decyzji Komisji Europejskiej lub na standardowych klauzulach umownych ochrony danych, które zapewnią egzekwowalne i skuteczne prawa osób, których dane dotyczą.

9. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Waszych danych osobowych narusza przepisy. Skargę można przesłać na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-00, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl.

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry