Dzienny Dom Opieki Medycznej

Dzienny Dom Opieki Medycznej

Miło nam Państwa poinformować, że 1 kwietnia 2020 r. zostanie otwarty Dzienny Dom Opieki Medycznej dla mieszkańców Powiatu Ząbkowickiego utworzony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Placówka zlokalizowana jest w Ząbkowicach Śląskich, w remontowanych budynkach Konwentu Bonifratrów pw. św. Józefa Robotnika w Ząbkowicach Śląskich przy ul. 1 Maja 9.

Korzystanie ze świadczeń  Dziennego Domu Opieki Medycznej (DDOM) jest bezpłatne.

Pacjenci oprócz opieki pielęgnacyjnej i lekarskiej, w tym geriatrycznej, będą mieli zapewnioną m.in. rehabilitację, zajęcia logopedyczne, wsparcie psychologiczne i dietetyczne oraz terapię zajęciową.

W ramach pobytu pacjentom zostanie zapewnione bezpłatne wyżywienie, a w razie potrzeby transport do i z DDOM.

DDOM będzie funkcjonował przez cały rok, we wszystkie dni robocze, co najmniej 8 godzin dziennie, w godzinach dostosowanych do potrzeb pacjentów i ich rodzin.

DDOM - CZYM JEST DZIENNY DOM OPIEKI ?

DDOM jest kompleksową formą rehabilitacji oraz opieki medycznej  skierowaną do osób zależnych, a prowadzoną w warunkach zbliżonych do domowych.

Nasza placówka jest prowadzona przez wieloosobowy Zespół Terapeutyczny i została utworzona z myślą o przywróceniu samodzielności pacjentom w codziennych czynnościach, umożliwiając im zwiększenie swojej niezależności od innych, wzrost poczucia własnej wartości oraz odzyskanie radości z życia.

Kilkugodzinny, codzienny pobyt w DDOM, umożliwia podjęcie na czas terapii, rehabilitacji oraz uzyskanie wsparcia, szczególnie w sytuacjach gdy pacjenci mają utrudniony dostęp do tego rodzaju świadczeń w ramach systemu opieki zdrowotnej.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z OPIEKI W RAMACH DDOM?

Wsparcie skierowane jest do osób niesamodzielnych, w szczególności powyżej 65 roku życia, których  stan  zdrowia  nie  pozwala  na  pozostawanie  wyłącznie  pod  opieką podstawowej opieki zdrowotnej i  ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a jednocześnie nie wymagają  całodobowego  nadzoru  lekarskiego  i  pielęgniarskiego  realizowanego  w trybie stacjonarnym.  Świadczenia  w  dziennym  domu  opieki  medycznej  udzielane  są  pacjentom wymagającym,  ze  względu  na  stan  zdrowia,  świadczeń  pielęgnacyjnych,  opiekuńczych  i  rehabilitacyjnych  oraz  kontynuacji  leczenia,  a  niewymagającym  hospitalizacji  w  oddziale szpitalnym.

Do DDOM mogą zostać przyjęci pacjenci, którzy:

 1. posiadają skierowanie od lekarza POZ lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego udzielającego świadczeń w szpitalu – zgodnie ze wzorem – załącznik nr 1,
 2. posiadają prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 3. są osobami niesamodzielnymi, które w ocenie skalą samodzielności Barthel otrzymały 40-65 punktów (kryterium weryfikowane na podstawie karty oceny stanu klinicznego – załącznik nr 2)
 4. są bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, których  stan  zdrowia  wymaga wzmożonej opieki pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią farmakologiczną, kompleksowych działań  usprawniających  i  przeciwdziałających  postępującej  niesamodzielności  oraz wsparcia i edukacji zdrowotnej, a także doradztwa w zakresie organizacji opieki i leczenia osoby niesamodzielnej lub
 5. pacjenci, u których występuje ryzyko hospitalizowania w najbliższym czasie lub  w okresie ostatnich 12 miesięcy udzielone zostały świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego (kryterium weryfikowane na podstawie wypisu ze szpitala) – nie dot. SOR

W ramach projektu prowadzonego przez Bonifraterskie Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Ząbkowicach Śląskich jednorazowo zostanie objętych opieką co najmniej 20 osób niesamodzielnych oraz zostanie udzielone wsparcie dla 140 opiekunów/członków rodzin osób objętych programem DDOM.

KTO JEST WYŁĄCZONY Z OPIEKI W RAMACH DDOM?

Ze  względu  na  charakter  opieki  świadczonej  w  dziennym  domu  opieki  medycznej, ze wsparcia wyłączone są osoby korzystające ze świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu:

 • świadczeń  pielęgnacyjnych  i  opiekuńczych  w  ramach  opieki  długoterminowej,
 • opieki paliatywnej  i  hospicyjnej  oraz  rehabilitacji  leczniczej,  w  warunkach  ośrodka  lub  oddziału dziennego  oraz  w  warunkach  stacjonarnych,
 • osoby,  w  przypadku  których podstawowym  wskazaniem  do  objęcia  ich  opieką  jest  zaawansowana  choroba  psychiczna lub uzależnienie (korzystające ze świadczeń zdrowotnych z zakresu  opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień).
CO NALEŻY ZROBIĆ, ABY SKORZYSTAĆ Z OPIEKI W RAMACH DDOM?
 1. spełniać kryteria określone powyżej,
 2. dostarczyć oryginał skierowania i karty oceny stanu klinicznego wystawione przez lekarza POZ lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego udzielającego świadczeń w szpitalu oraz wypis ze szpitala,
 3. wypełnić deklaracja uczestnictwa pacjenta w projekcie.

Rekrutacja do DDOM jest prowadzona na bieżąco, a pacjenci są przyjmowani według kolejności zgłoszeń z zachowaniem RÓWNOŚCI SZANS i NIEDYSKRYMINCJI.

Skierowanie i karta mogą zostać przesłane w formie elektronicznej na adres  ddom@bczwroc.pl nie mniej jednak niedostarczenie ich w oryginale w terminie 14 dni powoduje wykreślenie z kolejki osób oczekujących.

JAKIE ŚWIADCZENIA MOŻNA UZYSKAĆ W RAMACH DDOM?

DDOM funkcjonuje w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16

Bonifraterskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w ramach funkcjonowania DDOM zapewnia opiekę jednorazowo dla 20 pacjentów.

W ramach opieki świadczymy:

 • opiekę pielęgniarską
 • edukację dotyczącą samoopieki i samopielęgnacji
 • doradztwo w wyborze wyrobów medycznych
 • usprawnianie ruchowe
 • stymulację procesów poznawczych
 • terapię zajęciową
 • szkolenia dla rodziny/opiekunów naszych pacjentów
 • konsultacje lekarza geriatry i lekarza rehabilitacji medycznej
 • opiekę psychologiczną
 • porady dietetyka
 • bezpłatne wyżywienie i w razie potrzeby transport do i z DDOM
 • badania diagnostyczne i konsultacje specjalistyczne

Zespół terapeutyczny DDOM indywidualnie dla każdego pacjenta zaplanuje plan opieki w zależności od stanu zdrowia i jego indywidualnych potrzeb.

Czas pobytu w DDOM będzie ustalany przez zespół terapeutyczny indywidualnie dla każdego pacjenta i będzie trwał od 30 do 120 dni roboczych.

W pierwszym miesiącu udzielania wsparcia każdy pacjent/pacjentka przebywa w DDOM przez 5 dni w tygodniu (tj. od poniedziałku do piątku) przez co najmniej 8 godzin dziennie. Następnie, w zależności od poprawy stanu zdrowia, liczba i częstotliwość udzielanych świadczeń może być stopniowo zmniejszana do 4 godziny dziennie.

KTO FINANSUJE ŚWIADCZENIA UDZIELANE W RAMACH DDOM?

W okresie realizacji projektu pn. „Utworzenie dziennego domu opieki medycznej w Ząbkowicach Śląskich” tj. do 29.04.2022r. działalność DDOM współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zatem pobyt w DDOM i. W ramach pobytu pacjenci korzystanie z jego świadczeń jest dla pacjenta/uczestnika projektu w tym okresie bezpłatny mają zapewnioną w ciągu dnia bezpłatne wyżywienie i w razie potrzeby transport do i z DDOM.

Całkowita wartość projektu 3 402 217,50 zł

Dofinansowanie projektu ze środków UE – 2 891 884,87zł

Dotacja celowa – 306 492,63 zł

Wkład własny – 203 840,00 zł

WYMAGANE DOKUMENTY
 1. Skierowanie do Dziennego Domu Opieki Medycznej – oryginał (Załącznik nr 1)
 2. Kartę oceny świadczeniobiorcy wg skali Barthel, przygotowaną przez lekarza oraz pielęgniarkę ubezpieczenia zdrowotnego (Załącznik nr 2)
 1. Kserokopie wypisów ze szpitala z ostatnich 12 miesięcy
 2. Kserokopie wyników badań dodatkowych związanych ze schorzeniem do rehabilitacji
 3. Zaświadczenie lekarskie o aktualnie przyjmowanych lekach stałych i zaleceniach dietetycznych – oryginał (jeżeli dotyczy)
 4. Dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość pacjenta – do wglądu (nie kserować ani nie wysyłać emailem)
 5. Deklaracja uczestnictwa pacjenta w projekcie (Załącznik nr 3)
 6. Obowiązek informacyjny – RODO (załącznik nr 3a)

KONTAKT

Informacje i wstępna rekrutacja już od dziś

Dokumenty można składać w rejestracji w Oddziale Rehabilitacji Dziennej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. 1-go Maja 9 (budynek Konwentu Bonifratrów)

Tel. 530 429 727 w godzinach 8-15
e-mail: ddom@bczwroc.pl

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry