Szczepienia przeciwko COVID-19

Pracownicy sektora ochrony zdrowiaPopulacyjneRozporządzenie dot. obowiązku szczepień

W Szpitalu Zakonu Bonifratrów w Łodzi wykonywane są szczepienia przeciw COVID-19 wśród pracowników sektora ochrony zdrowia:

 • I i II dawką szczepionki
 • dawką przypominającą.

Dawka przypominająca dla pracowników ochrony zdrowia mających bezpośredni kontakt z pacjentem lub w warunkach laboratoryjnych z materiałem zakaźnym SARS-CoV-2:

 • dawkę przypominającą stosuje się z zachowaniem odstępu co najmniej 6 miesięcy po ukończeniu pełnego schematu szczepienia przeciw COVID-19
 • u osób szczepionych dawką przypominającą będzie podawana szczepionka Comirnaty Pfizer-BioNTech, niezależnie od rodzaju szczepionki zastosowanej uprzednio podczas szczepienia podstawowego I i II dawką
 • do przyjęcia dawki przypominającej uprawnione są również osoby, które w szczepieniu podstawowym przyjęły jednodawkową szczepionkę COVID-19 Vaccine Janssen (Johnson & Johnson)

Ważne informacje

 • Możesz skontaktować się z naszym Punktem Szczepień poprzez e-mail: szczepienia@bonifratrzy.lodz.pl lub telefonicznie 789 446 151.
 • Do wyznaczenia daty i godziny szczepienia potrzebujesz znać swój numer PESEL.
 • Kartę Kwalifikacji Pacjenta możesz pobrać tutaj

W Szpitalu Zakonu Bonifratrów w Łodzi wykonywane są szczepienia przeciw COVID-19:

 • I i II dawką szczepionki
 • dawką przypominającą dla osób, które ukończyły 50 lat oraz dawką dodatkową uzupełniającą u osób z poważnymi zaburzeniami odporności.

 Dawka przypominająca podawana jest osobom zaszczepionym  w celu poprawy, utrwalenia, przedłużenia ochrony po szczepieniu.

Dawka dodatkowa uzupełniająca podawana jest osobom z upośledzeniem odporności, u których odpowiedź immunologiczna na szczepienie mogła być niewystraczająca (podawana w celu osiągnięcia optymalnej ochrony).

Dawka przypominająca dla osób, które ukończyły 50 lat

 • dawkę przypominającą stosuje się z zachowaniem odstępu co najmniej 6 miesięcy po ukończeniu pełnego schematu szczepienia przeciw COVID-19
 • u osób szczepionych dawką przypominającą będzie podawana szczepionka Comirnaty Pfizer-BioNTech, niezależnie od rodzaju szczepionki zastosowanej uprzednio podczas szczepienia podstawowego I i II dawką
 • do przyjęcia dawki przypominającej uprawnione są również osoby, które w szczepieniu podstawowym przyjęły jednodawkową szczepionkę COVID-19 Vaccine Janssen (Johnson & Johnson).

 Dawka dodatkowa uzupełniająca u osób z poważnymi zaburzeniami odporności

 • u osób z zaburzeniami odporności możliwe jest podanie dodatkowej dawki szczepienia nie wcześniej niż po 28 dniach od zakończenia pełnego 2-dawkowego schematu szczepienia
 • dodatkową dawkę uzupełniającą mogą otrzymać osoby:
 • otrzymujące aktywne leczenie przeciwnowotworowe
 • po przeszczepach narządowych przyjmującym leki immunosupresyjne lub terapie biologiczne
 • po przeszczepie komórek macierzystych w ciągu ostatnich 2 lat
 • z umiarkowanymi lub ciężkimi zespołami pierwotnych niedoborów odporności
 • z zakażeniem wirusem HIV
 • leczonych aktualnie dużymi dawkami kortykosteroidów lub innych leków, które mogą hamować odpowiedź immunologiczną
 • dializowanych przewlekle z powodu niewydolności nerek.

Ważne informacje

 • Możesz skontaktować się z naszym Punktem Szczepień poprzez e-mail: szczepienia@bonifratrzy.lodz.pl lub telefonicznie 789 446 151.
 • Do wyznaczenia daty i godziny szczepienia potrzebujesz znać swój numer PESEL.
 • Kartę Kwalifikacji Pacjenta możesz pobrać tutaj

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020r. w sprawie wprowadzenia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii

§12a. 1. Obowiązkowi szczepień przeciwko COVID-19 podlegają:

1) osoby wykonujące zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 711, 1773 i 2120) w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz osoby wykonujące czynności zawodowe w tych podmiotach, inne niż wykonywanie zawodu medycznego;

2) osoby zatrudnione oraz osoby realizujące usługi farmaceutyczne, zadania zawodowe lub czynności fachowe w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym;

3) studenci kształcący się na kierunkach przygotowujących do wykonywania zawodu medycznego, o którym mowa w art. 68 ust. 1 pkt 1–8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, 619, 1630, 2141 i 2232).

 1. Osoby, o których mowa w ust. 1, są obowiązane poddać się szczepieniu ochronnemu, którego efektem będzie otrzymanie unijnego cyfrowego zaświadczenia w rozumieniu art. 2 pkt 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie ram wydawania, weryfikowania i uznawania interoperacyjnych zaświadczeń o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 (unijne cyfrowe zaświadczenie COVID) w celu ułatwienia swobodnego przemieszczania się w czasie pandemii COVID-19 (Dz. Urz. UE L 211 z 15.06.2021, str. 1), w terminie nie późniejszym niż do dnia 1 marca 2022 r.
 2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, ma zastosowanie także do osób, u których do dnia 1 marca 2022 r. upłynie więcej niż 6 miesięcy od uzyskania pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2.

§12b. Obowiązek, o którym mowa w § 12a ust. 1, stosuje się do osób, które nie mają przeciwwskazań do szczepienia w zakresie stanu ich zdrowia.

 

 

 

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry