Skierowanie

Skierowanie do poradni rehabilitacyjnej wystawiane jest przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Skierowanie na fizjoterapię w warunkach ambulatoryjnych wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, z zastrzeżeniem, że w przypadku stwierdzenia u świadczeniobiorcy wady postawy kwalifikującej się do rehabilitacji leczniczej lub dysfunkcji narządu ruchu, której przyczyną są wady postawy, skierowanie na zabiegi wystawia lekarz specjalista rehabilitacji lub lekarz specjalista ortopedii.
Świadczeniobiorca powinien zarejestrować skierowanie w wybranym gabinecie , zakładzie rehabilitacji lub fizjoterapii nie później niż 30 dni od daty jego wystawienia.
Skierowanie na cykl zabiegów powinno zawierać:
1. Pieczęć nagłówkową z numerem umowy zawartej z dyrektorem oddziału wojewódzkiego NFZ.
2. Imię, nazwisko, adres zamieszkania świadczeniobiorcy oraz numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL numer dokumentu potwierdzającego tożsamość.
3. Rozpoznanie w języku polskim.
4. Kod jednostki chorobowej wg kwalifikacji ICD-10.
5. Opis dysfunkcji narządu ruchu, deficytu neurologicznego lub innej przyczyny kierowania na rehabilitację.
6. Choroby przebyte i współistniejące oraz inne czynniki mogące mieć istotny wpływ na proces rehabilitacji(np. Wszczepiony rozrusznik serca, metal w ciele, przyjmowanie niektórych leków).
7. Zlecone zabiegi fizjoterapeutyczne wraz z określeniem okolicy ciała, ewentualnej strony( prawa, lewa) oraz liczbę poszczególnych zabiegów w cyklu.
8. Pieczęć i podpis lekarza kierującego oraz datę wystawienia skierowania.

Skierowanie do ośrodka rehabilitacji dziennej wystawiane jest przez lekarza oddziału:
1. urazowo-ortopedycznego,
2. chirurgicznego,
3. neurochirurgicznego,
4. reumatologicznego,
5. chorób wewnętrznych,
6. onkologicznego,
7. urologicznego,
8. rehabilitacji ogólnoustrojowej, urazowo-ortopedycznej, neurologicznej,pulmonologicznej,
9. ginekologicznego lub
10. lekarza poradni rehabilitacyjnej, urazowo-ortopedycznej, neurologicznej, reumatologicznej
11. lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w przypadku zaostrzenia chorób przewlekłych.

Czas trwania rehabilitacji w warunkach ośrodka dziennego wynosi dla jednego świadczeniobiorcy od 3 do 6 tygodni, średnio 5 zabiegów dziennie.

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry