Rehabilitacja Kardiologiczna u Bonifratrów

Informacje o programieHarmonogram projektuRekrutacjaDla PacjentaKontakt

Zapraszamy na Bezpłatną Rehabilitację Kardiologiczną

Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego Sp. z o.o. w Łodzi informuje, iż nasza placówka przystąpiła do realizacji projektu pt.: „Rehabilitacja kardiologiczna u Bonifratrów” .

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej to kwota: 280 098,00 zł

Okres realizacji projektu: 01.07.2017 r. – 31.12.2018 r.

Obszar realizacji projektu: województwo łódzkie

Projekt adresowany jest do osób w wieku aktywności zawodowej, w szczególności do osób powyżej 50 roku życia – pacjentów kardiologicznych, posiadających wskazania i których stan zdrowia umożliwia podjęcie rehabilitacji w trybie ambulatoryjnym.  Projekt ukierunkowany jest na osoby najbardziej narażone na opuszczenie rynku pracy z powodu czynników zdrowotnych lub najbardziej bliskie powrotowi na rynek pracy w wyniku świadczeń rehabilitacyjnych.

W projekcie wezmą udział pacjenci, których lekarz prowadzący (np. kardiolog, kardiochirurg lub lekarz POZ) wyrazi pisemną zgodę na uczestnictwo w projekcie i wypełni ankietę dotyczącą czynników ryzyka.

O ostatecznej kwalifikacji do programu decyduje lekarz realizujący świadczenia w ramach Programu m.in. na podstawie przeprowadzonego testu wysiłkowego.

Program dla każdego pacjenta składać się będzie z:

  • 8 sesji psychoedukacyjnych, w formie warsztatów z prezentacją i materiałami dla uczestników, prowadzonych przez dietetyka, pielęgniarkę, fizjoterapeutę, lekarza lub psychologa,

  • 8 sesji aktywności fizycznej, prowadzonych przez fizjoterapeutę we współpracy z lekarzem,

  • indywidualnych konsultacji z psychologiem, których celem będzie zwiększenia motywacji, redukcji lęku lub wczesnego wykrycia ewentualnych objawów depresji często towarzyszących chorobie,

  • indywidualnych konsultacji z dietetykiem, w celu ustalenia indywidualnego planu żywienia,

Przez cały okres realizacji Programu każdy pacjent będzie miał możliwość telefonicznego kontaktu z wyznaczonym do tego celu członkiem zespołu.

Dwa i cztery miesiące po zakończeniu cyklu ambulatoryjnej rehabilitacji kardiologicznej w ramach Programu, jeden z członków zespołu skontaktuje się z pacjentem w celu przypomnienia o konieczności stosowania się do zaleceń. Po kolejnych dwóch miesiącach pacjent zostanie zaproszony na wizytę kontrolną – konsultacje lekarską, podczas której ponownie zostaną ocenione czynniki ryzyka.

Na zakończenie wizyty kontrolnej pacjent otrzyma informację dla lekarza prowadzącego.

Świadczenia w ramach Programu będą realizowane przez zespół specjalistów, ściśle współpracujący z lekarzem; w skład zespołu wchodzić będą: pielęgniarka, dietetyk, fizjoterapeuta i psycholog.

Projekt skierowany jest do osób:

a) pacjentów kardiologicznych, posiadających wskazania i których stan zdrowia umożliwia podjęcie rehabilitacji w trybie ambulatoryjnym. W projekcie mogą brać udział pacjenci, których lekarz prowadzący (np. kardiolog, kardiochirurg lub lekarz POZ) wyrazi pisemną zgodę na uczestnictwo w projekcie i uzupełni ankietę dot. czynników ryzyka,

b) osób zamieszkujących na terenie województwa łódzkiego,

c) osób uczących się/pracujących/zamieszkujących na obszarze woj. łódzkiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego,

d) osób narażonych na opuszczenie rynku pracy z powodu czynników zdrowotnych lub bliskich powrotowi na rynek pracy w wyniku świadczeń rehabilitacyjnych,

e) pacjentów:

– ze stabilną chorobą niedokrwienną serca (IHD), w tym pacjenci po ostrym zespole wieńcowym (OZW/ACS), u których czynniki ryzyka (palenie tytoniu lub ciśnienie tętnicze ≥140/90 mmHg lub stężenie cholesterolu LDL ≥ 1,8 mmol/l (≥ 70 mg/dl) lub stężenie hemoglobiny glikowanej ≥ 7% lub stężenie glukozy na czczo ≥ 7,0 mmol/l (≥ 126 mgdl) lub wskaźnik masy ciała ≥ 30 kg/m2) nie są wystarczająco kontrolowane,

lub

– z niewydolnością serca (HF) i pacjentów po zabiegach kardiochirurgicznych,

f) osób nie posiadających możliwości uczestniczenia w kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej prowadzonej w warunkach szpitalnych lub na oddziale/w ośrodku dziennym oraz stan kliniczny pacjenta pozwalający na uczestniczenie w ambulatoryjnej rehabilitacji kardiologicznej,

g) osób w wieku aktywności zawodowej tzn. osób powyżej 15 roku życia, które zaliczają się do grupy osób pracujących/pozostających bez zatrudnienia (bezrobotnych) poszukujących pracy i zainteresowanych jej podjęciem.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020:

 

 

 

 

 

 

HARMONOGRAM:

Październik 2017 r. – rekrutacja uczestników do kolejnych grup. Zakończyły się sesje aktywności fizycznej i sesje psychoedukacyjne oraz indywidualne konsultacje z psychologiem i dietetykiem dla II ośmioosobowej grupy. Realizacja projektu – konsultacje lekarskie pod kątem ostatecznej kwalifikacji pacjenta do projektu oraz rozpoczęcie realizacji sesji psychoedukacyjnych i aktywności fizycznej dla III grupy uczestników.

Listopad 2017 r. – rekrutacja uczestników do kolejnych grup. Kontynuacja realizacji projektu – sesje psychoedukacyjne i sesje aktywności fizycznej oraz indywidualne konsultacje z psychologiem i dietetykiem dla pacjentów III grupy. Rozpoczęcie realizacji projektu dla IV grupy uczestników – sesje aktywności fizycznej i sesje psychoedukacyjne oraz indywidualne konsultacje z dietetykiem i psychologiem. Konsultacje lekarskie pod kątem ostatecznej kwalifikacji pacjenta do projektu dla uczestników V grupy.

Grudzień 2017 r. – rekrutacja uczestników do kolejnych grup. Kontakt telefoniczny z pacjentami grupy I w celu przypomnienia o konieczności stosowania się do zaleceń.

Kontynuacja realizacji projektu – sesje psychoedukacyjne i aktywności fizycznej oraz indywidualne konsultacje z psychologiem i dietetykiem pacjentów z grupy V. Konsultacje lekarskie pod kątem ostatecznej kwalifikacji pacjenta do projektu dla uczestników kolejnych dwóch grup oraz rozpoczęcie realizacji projektu.

Rekrutacja do projektu prowadzona jest w naborze ciągłym od 1.07.2017 r.

Zgłoszenie do projektu nastąpi na podstawie dokumentacji od lekarza prowadzącego (np. kardiolog, kardiochirurg lub lekarz POZ), który wypełni ankietę na temat czynników ryzyka i udzieli pisemnej zgody na udział pacjenta w projekcie (załącznik nr 1 – Zalecenie udziału w Programie).

Kolejnym etapem będzie konsultacja lekarska pod kątem ostatecznej kwalifikacji pacjenta do programu, oraz w przypadku kwalifikacji ustalenie indywidualnego planu zajęć aktywności fizycznej.

Konsultacje będą wyznaczane po uprzednim umówieniu się na termin wizyty – telefonicznie, osobiście, drogą elektroniczną.

Pierwszeństwo uczestnictwa mają osoby niepełnosprawne, osoby 50+, osoby zamieszkujące na terenie obszarów wiejskich oraz z miejscowości < 20 000 mieszkańców na obszarach słabo zaludnionych.

Biuro Projektu:

Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego Sp. z o.o.

Centrum Medyczne im. dr W. Łęckiego ul. Przedświt 37, 93 – 378 Łódź,

Kierownik Projektu:

Robert Kacprzak

telefon: 42 685 51 30

e-mail: r.kacprzak@bonifratrzy.lodz.pl

Pracownik ds. rekrutacji i administracji projektu:

Agnieszka Chojka

telefon: 42 685 50 45 , 48 502 200 276

e-mail: a.chojka@bonifratrzy.lodz.pl

fax: 42 685 51 69,

Barbara Tłuczek

telefon: 42 685 51 77 , 502 200 274

e-mail: b.tluczek@bonifratrzy.lodz.pl

fax: 42 685 51 69,

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry