Rehabilitacja Kardiologiczna u Bonifratrów

Informacje o programieHarmonogram projektuRekrutacjaDla PacjentaKontakt

Zapraszamy na Bezpłatną Rehabilitację Kardiologiczną

Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego Sp. z o.o. w Łodzi informuje, iż nasza placówka przystąpiła do realizacji projektu pt.: „Rehabilitacja kardiologiczna u Bonifratrów” .

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej to kwota: 280 098,00 zł

Okres realizacji projektu: 01.07.2017 r. – 31.12.2018 r.

Obszar realizacji projektu: województwo łódzkie

Projekt adresowany jest do osób w wieku aktywności zawodowej, w szczególności do osób powyżej 50 roku życia – pacjentów kardiologicznych, posiadających wskazania i których stan zdrowia umożliwia podjęcie rehabilitacji w trybie ambulatoryjnym.  Projekt ukierunkowany jest na osoby najbardziej narażone na opuszczenie rynku pracy z powodu czynników zdrowotnych lub najbardziej bliskie powrotowi na rynek pracy w wyniku świadczeń rehabilitacyjnych.

W projekcie wezmą udział pacjenci, których lekarz prowadzący (np. kardiolog, kardiochirurg lub lekarz POZ) wyrazi pisemną zgodę na uczestnictwo w projekcie i wypełni ankietę dotyczącą czynników ryzyka.

O ostatecznej kwalifikacji do programu decyduje lekarz realizujący świadczenia w ramach Programu m.in. na podstawie przeprowadzonego testu wysiłkowego.

Program dla każdego pacjenta składać się będzie z:

  • 8 sesji psychoedukacyjnych, w formie warsztatów z prezentacją i materiałami dla uczestników, prowadzonych przez dietetyka, pielęgniarkę, fizjoterapeutę, lekarza lub psychologa,

  • 8 sesji aktywności fizycznej, prowadzonych przez fizjoterapeutę we współpracy z lekarzem,

  • indywidualnych konsultacji z psychologiem, których celem będzie zwiększenia motywacji, redukcji lęku lub wczesnego wykrycia ewentualnych objawów depresji często towarzyszących chorobie,

  • indywidualnych konsultacji z dietetykiem, w celu ustalenia indywidualnego planu żywienia,

Przez cały okres realizacji Programu każdy pacjent będzie miał możliwość telefonicznego kontaktu z wyznaczonym do tego celu członkiem zespołu.

Dwa i cztery miesiące po zakończeniu cyklu ambulatoryjnej rehabilitacji kardiologicznej w ramach Programu, jeden z członków zespołu skontaktuje się z pacjentem w celu przypomnienia o konieczności stosowania się do zaleceń. Po kolejnych dwóch miesiącach pacjent zostanie zaproszony na wizytę kontrolną – konsultacje lekarską, podczas której ponownie zostaną ocenione czynniki ryzyka.

Na zakończenie wizyty kontrolnej pacjent otrzyma informację dla lekarza prowadzącego.

Świadczenia w ramach Programu będą realizowane przez zespół specjalistów, ściśle współpracujący z lekarzem; w skład zespołu wchodzić będą: pielęgniarka, dietetyk, fizjoterapeuta i psycholog.

Projekt skierowany jest do osób:

a) pacjentów kardiologicznych, posiadających wskazania i których stan zdrowia umożliwia podjęcie rehabilitacji w trybie ambulatoryjnym. W projekcie mogą brać udział pacjenci, których lekarz prowadzący (np. kardiolog, kardiochirurg lub lekarz POZ) wyrazi pisemną zgodę na uczestnictwo w projekcie i uzupełni ankietę dot. czynników ryzyka,

b) osób zamieszkujących na terenie województwa łódzkiego,

c) osób uczących się/pracujących/zamieszkujących na obszarze woj. łódzkiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego,

d) osób narażonych na opuszczenie rynku pracy z powodu czynników zdrowotnych lub bliskich powrotowi na rynek pracy w wyniku świadczeń rehabilitacyjnych,

e) pacjentów:

– ze stabilną chorobą niedokrwienną serca (IHD), w tym pacjenci po ostrym zespole wieńcowym (OZW/ACS), u których czynniki ryzyka (palenie tytoniu lub ciśnienie tętnicze ≥140/90 mmHg lub stężenie cholesterolu LDL ≥ 1,8 mmol/l (≥ 70 mg/dl) lub stężenie hemoglobiny glikowanej ≥ 7% lub stężenie glukozy na czczo ≥ 7,0 mmol/l (≥ 126 mgdl) lub wskaźnik masy ciała ≥ 30 kg/m2) nie są wystarczająco kontrolowane,

lub

– z niewydolnością serca (HF) i pacjentów po zabiegach kardiochirurgicznych,

f) osób nie posiadających możliwości uczestniczenia w kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej prowadzonej w warunkach szpitalnych lub na oddziale/w ośrodku dziennym oraz stan kliniczny pacjenta pozwalający na uczestniczenie w ambulatoryjnej rehabilitacji kardiologicznej,

g) osób w wieku aktywności zawodowej tzn. osób powyżej 15 roku życia, które zaliczają się do grupy osób pracujących/pozostających bez zatrudnienia (bezrobotnych) poszukujących pracy i zainteresowanych jej podjęciem.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020:

 

 

 

 

 

 

HARMONOGRAM:

Październik 2017 r. – rekrutacja uczestników do kolejnych grup. Zakończyły się sesje aktywności fizycznej i sesje psychoedukacyjne oraz indywidualne konsultacje z psychologiem i dietetykiem dla II ośmioosobowej grupy. Realizacja projektu – konsultacje lekarskie pod kątem ostatecznej kwalifikacji pacjenta do projektu oraz rozpoczęcie realizacji sesji psychoedukacyjnych i aktywności fizycznej dla III grupy uczestników.

Listopad 2017 r. – rekrutacja uczestników do kolejnych grup. Kontynuacja realizacji projektu – sesje psychoedukacyjne i sesje aktywności fizycznej oraz indywidualne konsultacje z psychologiem i dietetykiem dla pacjentów III grupy. Rozpoczęcie realizacji projektu dla IV grupy uczestników – sesje aktywności fizycznej i sesje psychoedukacyjne oraz indywidualne konsultacje z dietetykiem i psychologiem. Konsultacje lekarskie pod kątem ostatecznej kwalifikacji pacjenta do projektu dla uczestników V grupy.

Grudzień 2017 r. – rekrutacja uczestników do kolejnych grup. Kontakt telefoniczny z pacjentami grupy I w celu przypomnienia o konieczności stosowania się do zaleceń.

Kontynuacja realizacji projektu – sesje psychoedukacyjne i aktywności fizycznej oraz indywidualne konsultacje z psychologiem i dietetykiem pacjentów z grupy V. Konsultacje lekarskie pod kątem ostatecznej kwalifikacji pacjenta do projektu dla uczestników kolejnych dwóch grup oraz rozpoczęcie realizacji projektu.

Rekrutacja do projektu prowadzona jest w naborze ciągłym od 1.07.2017r. do początku 01.04.2018 r.

Zgłoszenie do projektu nastąpi na podstawie dokumentacji od lekarza prowadzącego (np. kardiolog, kardiochirurg lub lekarz POZ), który wypełni ankietę na temat czynników ryzyka i udzieli pisemnej zgody na udział pacjenta w projekcie (załącznik nr 1 – Zalecenie udziału w Programie).

Kolejnym etapem będzie konsultacja lekarska pod kątem ostatecznej kwalifikacji pacjenta do programu, oraz w przypadku kwalifikacji ustalenie indywidualnego planu zajęć aktywności fizycznej.

Konsultacje będą wyznaczane po uprzednim umówieniu się na termin wizyty – telefonicznie, osobiście, drogą elektroniczną.

Pierwszeństwo uczestnictwa mają osoby niepełnosprawne, osoby 50+, osoby zamieszkujące na terenie obszarów wiejskich oraz z miejscowości < 20 000 mieszkańców na obszarach słabo zaludnionych.

Biuro Projektu:

Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego Sp. z o.o.

Centrum Medyczne im. dr W. Łęckiego ul. Przedświt 37, 93 – 378 Łódź,

Kierownik Projektu:

Robert Kacprzak

telefon: 42 685 51 30

e-mail: r.kacprzak@bonifratrzy.lodz.pl

Pracownik ds. rekrutacji i administracji projektu:

Agnieszka Chojka

telefon: 42 685 50 45 , 48 502 200 276

e-mail: a.chojka@bonifratrzy.lodz.pl

fax: 42 685 51 69,

Barbara Tłuczek

telefon: 42 685 51 77 , 502 200 274

e-mail: b.tluczek@bonifratrzy.lodz.pl

fax: 42 685 51 69,

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry