Pakiet onkologiczny

1 stycznia minął rok, od kiedy wszedł w życie tzw. pakiet onkologiczny. Co to jest i jakie wprowadził zmiany w leczeniu osób z podejrzeniem nowotworu złośliwego przypomni ordynator Oddziału Chirurgicznego Ogólnego Szpitala Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego w Łodzi dr n. med. Marek Staniaszczyk.

Co się zmieniło w leczeniu nowotworów w 2015 roku? Czym jest tzw. pakiet onkologiczny?

dr Staniaszczyk
Dr n. med. MAREK STANIASZCZYK
– specjalista chirurg, ordynator Oddziału Chirurgicznego Ogólnego
Szpitala Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego w Łodzi.
Łódź 93-357, Kosynierów Gdyńskich 61, tel. 42 685 51 43.

Celem projektu jest jak najszybsze zdiagnozowanie i bezzwłocznie rozpoczęcie leczenia pacjenta, u którego podejrzewa się chorobę nowotworową. Priorytetami są: szybka, łatwo dostępna diagnostyka, szybkie wdrożenie leczenia oraz skoordynowana opieka.

Pakiet onkologiczny zakłada według NFZ:

 • określenie maksymalnego czasu na diagnostykę onkologiczną,
 • wprowadzenie kompleksowości leczenia,
 • zniesienie limitów na diagnostykę i leczenie nowotworów złośliwych,
 • wprowadzenie stałego audytu i monitoringu wydatkowania środków.

Oczekiwane korzyści to przede wszystkim zmniejszenie kolejek dla osób z podejrzeniem nowotworu złośliwego (z wyjątkiem nowotworów skóry) oraz większe możliwości diagnostyczne.

Czy w związku z tym zmieniły się uprawnienia lekarza pierwszego kontaktu?

Lekarz POZ zleca podstawową diagnostykę pacjenta. Jeśli lekarz POZ uzna na podstawie wykonanych badań, że konieczne jest skierowanie pacjenta do lekarza specjalisty, wydaje kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego (DiLO). Lekarz POZ może wydać kartę również na podstawie samego obrazu klinicznego – w sytuacji ewidentnie wskazującej na chorobę nowotworową.  Pacjent przyjmowany jest do lekarza specjalisty na podstawie karty DiLO, która zastępuje skierowanie.

Jakie informacje zawiera karta DiLO? Kto oprócz lekarza POZ może ją wydać?

Karta DiLo to dokument, który zawiera dane pacjenta, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, oznaczenie kolejnych świadczeniodawców (również lekarzy), informacje medyczne (m. in. opis objawów, przeprowadzonych badań diagnostycznych, plan leczenia onkologicznego), unikalny numer identyfikacyjny, numer Karty Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego z Krajowego Rejestru Nowotworów oraz dane lekarza podstawowej opieki zdrowotnej świadczeniobiorcy.

Istnieją cztery warianty wydania oraz obsługi karty DiLO:

 1. wydanie karty w POZ (przez lekarza pierwszego kontaktu),
 2. wydanie karty w AOS (przez lekarza specjalistę),
 3. wydanie karty w szpitalu (tylko jeśli pacjent posiada rozpoznanie histopatologiczne nowotworu),
 4. wydanie karty w szpitalu – kontynuacja leczenia (dla osób, których leczenie rozpoczęło się przed 1 stycznia 2015).

Jaki jest czas oczekiwania na wizytę u specjalisty?

W naszej Poradni Chirurgicznej (Szpitala Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego w Łodzi) pacjenci z kartą DiLO przyjmowani są w ciągu maksymalnie 2-3 dni od momentu zgłoszenia do koordynatora pakietu onkologicznego. Jeżeli chodzi o wystawienie karty na etapie szpitala i wyznaczenie terminu zabiegu, wychodzimy naprzeciw potrzebom pacjentów – są oni przyjmowani oraz operowani w ciągu tygodnia. W kalendarzu terminów mamy zawsze w danym tygodniu zarezerwowane miejsca dla pacjentów onkologicznych, którzy zgodnie z zasadami pakietu onkologicznego mają pierwszeństwo przed pacjentami planowymi.

Kim jest wspomniany koordynator pakietu onkologicznego?

Koordynator sprawuje opiekę nad pacjentem w trakcie leczenia onkologicznego. Wspiera go informacyjnie, administracyjnie i organizacyjnie, pomaga mu komunikować się z lekarzami. Jego głównym zadaniem jest zapewnienie przepływu informacji na wszystkich etapach terapii, tak aby leczenie było dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Zadania koordynatora to:

 • koordynacja planu leczenia pacjenta ustalonego przez konsylium;
 • dbanie o to, aby dokumentacja związana z kartą diagnostyki i leczenia pacjenta była kompletna (m.in. aby zawierała potwierdzenia wykonania świadczeń i zakończenia danego etapu leczenia);
 • udzielanie pacjentowi wszystkich niezbędnych informacji związanych z leczeniem onkologicznym.

Koordynator towarzyszy pacjentowi aż do zakończenia leczenia. Następnie pacjent (wraz z dokumentacją i zaleceniami) przechodzi pod opiekę lekarza specjalisty. Jeśli jego stan zdrowia się nie pogarsza i potwierdzają to wyniki badań, pacjent – z programem opieki długofalowej – jest kierowany do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), który ponownie staje się jego lekarzem prowadzącym. Funkcja koordynatora powstała po to, aby ułatwić pacjentowi przechodzenie przez poszczególne etapy leczenia. Dzięki temu nadzorowi proces terapeutyczny – zaplanowany przez konsylium – może być sprawnie realizowany. W naszym szpitalu koordynatorem do spraw pakietu onkologicznego jest pracująca na co dzień na Oddziale Chirurgicznym Ogólnym lek. med. Agnieszka Rębacz.

zabieg

Wiele razy podkreślana tu była rola diagnostyki. Jak ona przebiega według nowych zasad?

Dwuetapowo. Najpierw diagnostyka wstępna, mająca na celu potwierdzenie lub wykluczenie nowotworu złośliwego. Potem, w przypadku rozpoznania nowotworu, diagnostyka pogłębiona. Jej zadaniem jest szczegółowe zróżnicowanie (zgodnie z klasyfikacją kliniczną i patologiczną) typu histopatologicznego nowotworu oraz ocenę stopnia zaawansowania stanu chorobowego w zakresie umożliwiającym ustalenie zindywidualizowanego planu leczenia.

W naszym Szpitalu czas oczekiwania lekarzy oraz pacjentów na wyniki histopatologiczne został skrócony do minimum, dzięki współpracy z firmą Diagnostyka Consilio – jednym z najnowocześniejszych w Polsce laboratoriów diagnostycznych.

A kto decyduje o sposobie leczenia pacjenta?

W tym celu powoływany jest wielodyscyplinarny zespół terapeutyczny. W naszym Szpitalu konsylium odbywa się 2-3 razy w tygodniu, w zależności od ilości oczekujących pacjentów onkologicznych. W skład zespołu wchodzą lekarze specjaliści w dziedzinach: onkologii klinicznej, radioterapii lub radioterapii klinicznej, chirurgii onkologicznej, ogólnej lub innej dla danego rodzaju lub umiejscowienia nowotworu, rentgenodiagnostyki, radiologii, radiodiagnostyki lub radiologii i diagnostyki obrazowej. To właśnie konsylium ustala plan i wybiera najodpowiedniejszą w danym przypadku formę leczenia. Koordynator zaś pilnuje, aby plan ten był realizowany.

Dziękujemy za rozmowę.

www.bonifratrzy.lodz.pl

Dr n. med. Marek Staniaszczyk – specjalista chirurg, ordynator Oddziału Chirurgicznego Ogólnego
Szpitala Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego w Łodzi.
Łódź 93-357, Kosynierów Gdyńskich 61, tel. 42 685 51 43 (sekretariat oddziału), 503 997 437 (koordynator pakietu).

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry