Osiągnięcia Bonifratrów w zakresie medycyny.

W Szpitalu Zakonu Bonifratrów w Krakowie zaprezentowana została wystawa „Spuścizna dawnych lekarzy” połączona z pokazem filmu popularno – naukowego pod tym samym tytułem. Prezentacja miała przybliżyć osiągnięcia bonifratrów w zakresie medycyny.

Ideą wystawy była ochrona, zachowanie, udostępnienie do badań naukowych, prezentacja i popularyzacja unikalnego dziedzictwa wraz z bogatą historią Zakonu Bonifratrów ze szczególnym uwzględnieniem dokonań Dobrych Braci na polu medycyny. Film popularno-naukowy będący częścią wystawy porusza zagadnienia związane z najwcześniejszymi losami bonifratrów na ziemiach polskich.

Twórcom wystawy i filmu zależało aby zachęcić wszystkie zainteresowane osoby do zapoznania się z działalnością bonifratrów oraz namówić do zgłębienia, badania historii Szpitala Bonifratrów w Krakowie oraz dziedzictwa i spuścizny naukowej Zakonu. Zbiory archiwalne i biblioteczne krakowskiego konwentu są zinwentaryzowane. Jeżeli pozwalają na to stan zachowania oraz wymogi konserwatorskie – mogą być udostępniane badaczom w klasztornej Bibliotece.
Od grudnia dostępna jest również oferta edukacyjna skierowana do młodzieży i studentów (lekcje archiwalno-biblioteczne połączone ze zwiedzeniem wystawy i projekcją filmu).

Wystawa koncentrowała się na osiągnięciach bonifratrów w zakresie medycyny. Przypomniana została postać św. Jana Bożego – założyciela Zakonu i wielkiego reformatora szpitalnictwa, a także osiągnięcia lekarzy i farmaceutów wywodzących się z Zakonu Bonifratrów, wśród których szczególne miejsce zajmuje brat Laetus Bernatek – pomysłodawca i budowniczy najnowocześniejszego w początkach XX wieku szpitala w Galicji. Osobna część ekspozycji poświęcona jest dokumentacji medycznej, za której twórców uważa się bonifratrów. Poza archiwalnymi fotografiami i rycinami pochodzącymi ze zbiorów Biblioteki i Archiwum Konwentu Bonifratrów w Krakowie, Muzeum Historycznego Miasta Krakowa oraz Narodowego Archiwum Cyfrowego, na planszach prezentujemy teksty źródłowe: fragmenty z Konstytucji i Statutów Zakonnych, Kroniki Zakonnej, a także doniesienia prasowe dotyczące budowy i otwarcia nowego szpitala jubileuszowego im. cesarza Franciszka Józefa, które zostały zamieszczone na łamach krakowskiej prasy w latach 1895–1906. Ciekawym elementem wystawy jest z pewnością zestawienie zdjęć archiwalnych ze współczesnymi fotografiami placówki wykonanymi przez fotografa Marcina Brzózkę.

Wystawa dostępna w holu Szpitala w okresie od 2 grudnia 2016 r. do 8 marca 2017 r.

Projekt finansowany ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Zapraszamy do wysłuchania audycji Przed hejnałem Radio Kraków.

 

 

 

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry

Pin It on Pinterest