Programy

Program POLKARD

Doposażenie w centrale monitorujące i monitory kardiologiczne oddziałów chorób wewnętrznych, które wykonują dużą liczbę hospitalizacji posiadają dużą bazę łóżkową ale nie dysponują lub dysponują niewielką liczbą monitorów kardiologicznych i centrali monitorujących bądź dysponują wyeksploatowanym sprzętem.

Szpital Zakonu Bonifratrów w Krakowie realizuje program profilaktyki zdrowotnej pn. Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego POLKARD na lata 2017 -2020, w zakresie zadania:
doposażenie w centrale monitorujące i monitory kardiologiczne oddziałów chorób wewnętrznych w roku 2019 w ramach programu profilaktyki zdrowotnej pn. Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego POLKARD na lata 2017 -2020, w zakresie zakupu specjalistycznej aparatury.

Projekt został sfinansowany ze środków budżetu Państwa.

Kwota dofinansowania: 46 306,65 (słownie: czterdzieści sześć tysięcy trzysta sześć złotych 65/100)

Celem programu jest:
doposażenie w centrale monitorujące i monitory kardiologiczne oddziałów chorób wewnętrznych, które wykonują dużą liczbę hospitalizacji posiadają dużą bazę łóżkową ale nie dysponują lub dysponują niewielką liczbą monitorów kardiologicznych i centrali monitorujących bądź dysponują wyeksploatowanym sprzętem.

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry

Pin It on Pinterest