Polityka Jakości

Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Granego w Krakowie sp. z o. o. świadczy usługi  medyczne na wysokim poziomie zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi i oczekiwaniami pacjentów, zapewniając im i osobom odwiedzającym, a także personelowi przyjazne oraz bezpieczne warunki pobytu i pracy.

Mając na uwadze ciągłą poprawę jakości świadczonych usług Szpital utrzymuje system zarządzania jakością zgodny z międzynarodową normą ISO 9001: 2015.

Cele jakościowe, środowiskowe oraz dotyczące zagadnień BHP stojące przed naszą placówką to: 

 • poprawa standardu oferowanych usług medycznych,
 • poprawa warunków bytowych pacjentów korzystających z usług szpitala,
 • dążenie do pełnej satysfakcji pacjentów oraz pracowników placówki,
 • prowadzenie działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami prawnymi dotyczącymi jakości, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • uświadamianie i angażowanie personelu w działania na rzecz ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko w wyniku wykonywania usług,
 • prawidłowe gospodarowanie wodą i ściekami,
 • efektywne zużycie nośników energii cieplnej i elektrycznej,
 • prawidłowe zarządzanie odpadami,
 • zmniejszenie ryzyka wystąpienia awarii środowiskowych,
 • zapobiegania wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym,
 • dążenie do stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy na wszystkich stanowiskach pracy,
 • ciągłe doskonalenie działań w zakresie wdrożonego systemu zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego oraz sytemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Realizacja tych celów następuje poprzez:

 • stałe podnoszenie kwalifikacji i świadomości pracowników, których praca ma wpływ na jakość świadczonych usług oraz oddziaływanie placówki na środowisko, angażowanie ich do działań na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • zakupy nowoczesnego i niezbędnego sprzętu medycznego,
 • stworzenie przyjaznej atmosfery wokół pacjenta,
 • udzielanie pełnej informacji o postępach leczenia,
 • sukcesywne remonty poszczególnych oddziałów i przystosowywanie ich do obowiązujących standardów,
 • analizowanie i wyciąganie wniosków z ankiet wypełnianych przez pacjentów opuszczających Podmiot Leczniczy i zatrudnionych pracowników,
 • zaangażowanie kierownictwa w działania na rzecz rozwoju podmiotu leczniczego pozostającego w zgodzie z zasadami ochrony środowiska i poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Prezes Zarządu Szpitala Zakonu Bonifratrów św. Jana Granego w Krakowie sp. z o. o. dokonując okresowych przeglądów funkcjonowania zintegrowanego systemu weryfikuje politykę jakości, zarządzania środowiskowego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy przystosowuje ją do zmieniających się warunków.

Powyższa polityka jest znana wszystkim pracownikom zakładu oraz podana do wiadomości zainteresowanym pacjentom.

W oparciu o ogólne cele jakościowe, środowiskowe oraz dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy opracowane są cele szczegółowe okresowo weryfikowane przez Zarząd Spółki.

Kierownictwo Zakładu zobowiązuje się do zapewnienia zasobów i środków niezbędnych do realizacji powyższej polityki.

Najwyższy standard naszych usług potwierdza przyznawany przez Ministerstwo Zdrowia w Ochronie Zdrowia certyfikat, potwierdzający spełnienie standardów akredytacyjnych dla lecznictwa szpitalnego. Szpital Zakonu Bonifratrów w Krakowie jest jednym z pierwszych szpitali w Polsce, który otrzymał akredytacje Centrum Monitorowania Jakości.

Pierwszy certyfikat został przyznany Szpitalowi w roku 1999 i od tego czasu bonifraterski Szpital systematycznie przystępują do akredytacji poddając się ocenie i weryfikacji procedur realizowanych w różnych sferach swojej działalności.

Akredytacja jest to dobrowolny proces oceny podmiotów świadczących opiekę zdrowotną, który wpływa na poziom usług i bezpieczeństwo pacjentów. Certyfikat jakości jest przyznawany na trzy lata, po wizycie przedstawicieli Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Na podstawie mierzalnych kryteriów ocenia się funkcjonowanie organizacji w zakresie działalności medycznej, w tym zdarzeń niepożądanych, zakażeń szpitalnych, zgonów, rehospitalizacji czy reoperacji, które pozwalają na zmianę praktyki i wpływają na podniesienie bezpieczeństwa pacjentów. Tytuł szpitala akredytowanego uzyskuje placówka spełniająca co najmniej 75 procent wymaganych standardów.

W Szpitalu na przełomie czerwca i lipca 2021 r. odbyła się wizyta akredytacyjna. Wizytatorzy Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w ciągu trzech dni podczas licznych rozmów z pracownikami, obserwacji i przeglądu dokumentacji szpitala oraz weryfikacji dokumentacji medycznej gromadzili informację. Efektem kompleksowej analizy była ocena 221 standardów, a utrzymywany od ponad 20 lat certyfikat jakościowy Ministra Zdrowia został przedłużony na kolejne 3 lata.

 

CERTYFIKATY:

 

 

 

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry

Pin It on Pinterest