Dokumentacja Medyczna

Dokumentacja medyczna pacjenta jest udostępniana na podstawie złożonego wniosku osobiście, telefonicznie, listownie lub mailowo.

Dokumentacja medyczna może być udostępniona:

 • pacjentowi,
 • przedstawicielowi ustawowemu,
 • osobie upoważnionej przez pacjenta.

 Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana:

 • osobie upoważnionej przez pacjenta za życia,
 • osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym,
 • osobie bliskiej, chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia.

Zgodnie z art. 3 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta osoba bliska oznacza: małżonka, krewnego do drugiego stopnia lub powinowatego do drugiego stopnia w linii prostej, przedstawiciela ustawowego, osobę pozostającą we wspólnym pożyciu lub osobę wskazaną przez pacjenta.

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej można złożyć osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej w Dziale Kontraktowania, Statystyki i Dokumentacji Medycznej.

Wniosek można także wysłać za pośrednictwem poczty na adres szpitala lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: b.piekarczyk@bonifratrzy.krakow.pl

Dokumentacja  jest wydawana w Dziale Kontraktowania, Statystyki i Dokumentacji Medycznej pokój 115, budynek C.

Na wniosek pacjenta dokumentacja może zostać przesłana:

 • pocztą na wskazany adres (koszt przesyłki ponosi pacjent, wysokość opłaty za wysyłkę jest ustalana wg aktualnych stawek operatora pocztowego),
 • na wskazany adres mailowy.

Dział Kontraktowania, Statystyki i Dokumentacji Medycznej jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 14:30

tel. 12 37 97 167

e-mail: b.piekarczyk@bonifratrzy.krakow.pl

DOKUMENTY DO POBRANIA:

F-156 Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej

F-210 Upoważnienie do odbioru dokumentacji medycznej

 

Dokumentacja medyczna udostępniana jest za opłatą:

 • za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – 11,30 zł
 • za jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej – 0,40 zł
 • za udostępnienie dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych – 2,25 zł

Opłaty obowiązują od dnia 01.03.2022 r.
Podstawa prawna: art. 28 ustawy z dnia 06.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn. Dz. U. z 2020 poz. 849 z późn. zm.)

 UWAGA

W związku z nowelizacją ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, od dnia  04.05.2019 r. opłaty nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie.

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry

Pin It on Pinterest