Higiena Radiacyjna

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko.

Podstawa prawna Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (t. jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 623)

W Szpitalu Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie przy ul. Trynitarska 11, wykonywana jest działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegające na
uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące oraz uruchamianiu pracowni, w których mają być stosowane źródła promieniowania jonizującego, w szczególności pracowni rentgenowskich lub medycznych pracowni:

 1. Pracownia Tomografii Komputerowej, tomograf komputerowy Aquilion Prime SP Canon model: TSX-303B  ser. 5CA19Y2029; decyzja nr 2/44/2020 z dnia 5 marca 2020 wydana przez MPWIS w Krakowie, poziom „-1” Szpitala;
 2. Pracownia Endowaskularna Naczyń, angiograf Allura Xper FD 20 rok. Prod. 2012 nr ser. 001474 Philips; decyzja nr 2/16/2013 z dnia 30.01.2013 wydana przez MPWIS w Krakowie – poziom „0” Szpitala
 3. Pracownia Rentgenowska, aparat rtg PRECISION RXi  AM 10795F08 decyzja nr 2/110/08 wydana przez MPWIS w Krakowie z 2008 r – poziom „0”, gabinet nr 19;
 4. Pracownia Rentgenowska, aparat rtg Polyrad SE nr. G-76918, decyzja nr. 2/27/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. wydana przez MPWIS w Krakowie – poziom 0 gabinet nr 16;
 5. Aparat przewoźny POLYMOBIL 2 SIEMENS 01615S02, decyzja nr 2/123/10 MPWIS Kraków z 2010 r. – przyłóżkowy aparat, oddziały szpitalne;
 6. Aparat przewoźny Arcadis Avantic Siemens  32287, decyzja nr 2/88/09 z dnia 12.11.2009 r. wydana przez MPWIS w Krakowie – 2 piętro – blok operacyjny B;
 7. Aparat przewoźny Zenition Philips 123 – drugie piętro – blok operacyjny B;

Dla jednostki zostały wydane decyzje zezwalające na uruchomienie i stosowanie aparatów rtg , na uruchomienie Pracowni rtg oraz zgoda na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych polegające na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu badań rentgenodiagnostycznych oraz radiologii zabiegowej i tomografii komputerowej;

 

 • Pracownia Rentgenowska – zezwolenie nr 1/89/08, 1/25/2018 wydane przez MPWIS w Krakowie;
 • Pracownia Tomografii Komputerowej – zezwolenie nr 1/42/2020 wydane przez MPWIS w Krakowie;
 • Pracownia Terapii Endowskaularnej – zezwolenie nr 1/14/2013 wydane przez MPWIS w Krakowie;
 • Zgoda na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące – decyzja nr 3/55/2019 wydana przez MPWIS w Krakowie;

Na podstawie art.17 ust.1 ustawy Prawo atomowe w celu dostosowania sposobu oceny zagrożenia do jego spodziewanego poziomu, pracownicy jednostki organizacyjnej zostali zaliczeni do kategorii B narażenia. Ocena narażenia pracowników prowadzona jest na podstawie systematycznych pomiarów dawek indywidualnych w sposób pozwalający stwierdzić prawidłowość zaliczenia pracowników do tej kategorii. W przeciągu ostatnich 12 miesięcy nie stwierdzono przekroczenia dawek granicznych określonych dla pracowników.

Ewidencję i nadzór z odczytów prowadzi Inspektor Ochrony Radiologicznej.

Pracownie zostały wykonane zgodnie z zaprojektowanymi planami budowy, wykonane projekty osłon stałych oraz pomiary dozymetryczne potwierdzają, że konstrukcja ścian, stropów, okien , drzwi oraz zainstalowane urządzenia ochronne w pracowni rtg zabezpieczają osoby pracujące, osoby z ogółu ludności przebywające w sąsiedztwie przed otrzymaniem w ciągu roku dawek określonych w § 2 i 3, ust. 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r.( DZ. U. Nr. 180, poz. 1325).

Kierownik jednostki organizacyjnej zapewnia wykonywanie działalności związanej z narażeniem zgodnie z zasadą optymalizacji wymagającą, żeby przy rozsądnym uwzględnieniu czynników ekonomicznych i społecznych oraz aktualnego stanu wiedzy technicznej, liczba narażonych pracowników i osób z ogółu ludności oraz prawdopodobieństwo ich narażenia były jak najmniejsze, a otrzymywane przez nich dawki promieniowania jonizującego były możliwie małe.

Wniosek:
Na podstawie, powyższych informacji stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.

 

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry

Pin It on Pinterest