Dokumentacja Medyczna

Dokumentacja medyczna pacjenta jest udostępniana na podstawie złożonego wniosku osobiście, telefonicznie, listownie lub mailowo.

Dokumentacja medyczna może być udostępniona:

  • pacjentowi,
  • przedstawicielowi ustawowemu,
  • osobie upoważnionej przez pacjenta.

 Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana:

  • osobie upoważnionej przez pacjenta za życia,
  • osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym,
  • osobie bliskiej, chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia.

Zgodnie z art. 3 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta osoba bliska oznacza: małżonka, krewnego do drugiego stopnia lub powinowatego do drugiego stopnia w linii prostej, przedstawiciela ustawowego, osobę pozostającą we wspólnym pożyciu lub osobę wskazaną przez pacjenta.

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej można złożyć osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej w Dziale Rozliczeń i Statystyki.

Wniosek można także wysłać za pośrednictwem poczty na adres szpitala lub pocztą elektroniczną do Barbara Piekarczyk na adres e-mail: b.piekarczyk@bonifratrzy.krakow.pl

Dokumentacja  jest wydawana w Dziale Rozliczeń i Statystyki pokój 117, budynek C.

Na wniosek pacjenta dokumentacja może zostać przesłana:

  • pocztą na wskazany adres (koszt przesyłki ponosi pacjent, wysokość opłaty za wysyłkę jest ustalana wg aktualnych stawek operatora pocztowego),
  • na wskazany adres mailowy.

Dział Rozliczeń i Statystyki jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 14:30

tel. 12 37 97 167

e-mail: b.piekarczyk@bonifratrzy.krakow.pl

DOKUMENTY DO POBRANIA:

F-156 Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej

F-210 Upoważnienie do odbioru dokumentacji medycznej

 

Dokumentacja medyczna udostępniana jest za opłatą: Udostępnianie dokumentacji opłaty.

 UWAGA

W związku z nowelizacją ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, od dnia  04.05.2019 r. opłaty nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie.

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry

Pin It on Pinterest