Dofinansowanie UE Programu Rehabilitacji

Projekty UE

 

 

 

Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o.o. pozyskał środki na realizację projektu pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców województwa śląskiego dotkniętych zapalnymi chorobami układu kostno-stawowego i mięśniowego poprzez rehabilitację umożliwiającą szybki powrót do pracy”.

Projekt skierowany jest do 360 mieszkańców województwa śląskiego, u których stwierdzono zapalne choroby układu kostno-stawowego i których stan zdrowia wymaga wsparcia realizowanego poprzez kompleksową rehabilitację leczniczą i edukację zdrowotną.

Projekt będzie realizowany w latach 2020-2022 r.
Całkowita wartość Projektu: 704 032,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 598 427,20 PLN

Celem projektu jest poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy poprzez przywrócenie maksymalnie możliwej sprawności fizycznej i zdolności do aktywności zawodowej 360 mieszkańcom województwa śląskiego w wieku od 50 do 59 lat w przypadku kobiet oraz od 50 do 64 lat w przypadku mężczyzn, aktywnym zawodowo lub deklarującym gotowość do podjęcia zatrudnienia, z zapalnymi chorobami układu kostno-stawowego i mięśniowego oraz szkolnie kadry medycznej z zakresu nowoczesnych technik rehabilitacji.

Planowane efekty:

  • Zwiększenie długości życia w zdrowiu jako czynnika wpływającego na jakość życia i wzrost gospodarczy w Polsce
  • Opracowanie i wdrożenie działań wzmacniających kształtowanie postaw prozdrowotnych, zwiększających dostępność do programów zdrowotnych (profilaktycznych, rehabilitacyjnych) w celu zmniejszenia zachorowalności i umieralności, w szczególności z powodu chorób cywilizacyjnych
  • Dostosowanie systemu opieki zdrowotnej do prognozowanych do roku 2030 zmian demograficznych, w szczególności wzmocnienie działań na rzecz rozwoju infrastruktury i zasobów kadrowych w obszarach opieki nad matką i dzieckiem oraz osobami starszymi
  • Wdrożenie instrumentów podnoszących jakość świadczonych usług zdrowotnych i efektywność systemu opieki zdrowotnej
  • Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług zdrowotnych w priorytetowych, wynikających z uwarunkowań epidemiologicznych, dziedzinach medycyny (np. kardiologia, onkologia, neurologia, medycyna ratunkowa, ortopedia i traumatologia, psychiatria)

 

Ulotka promująca projekt  do pobrania

WAŻNA INFORMACJA!
W związku z panującą pandemią koronowirusa przewidziane w projekcie wsparcie dla uczestników projektu w postaci kompleksowej rehabilitacji i działań edukacyjnych rozpocznie się w terminie późniejszym.
Rekrutacja jest prowadzona w sposób ciągły.

 

Zapytanie ofertowe
dot.  BZ/REH/1/2/2020 Ogłoszenie o zamówieniu na szkolenie z zakresu nowoczesnych technik rehabilitacji chorób zapalnych układu kostno-stawowego i mięśniowego
w związku z realizowanym przez Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o.o. projektem „Poprawa jakości życia mieszkańców województwa śląskiego dotkniętych zapalnymi chorobami układu kostno-stawowego i mięśniowego poprzez rehabilitację umożliwiającą szybki powrót do pracy” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy , Działanie: 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, Poddziałanie: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej.

Pełna treść zapytania ofertowego

 

Rekrutacja do projektu:
Rekrutacja do projektu rozpoczęła się 01.02.2020 r.  i będzie prowadzona w sposób ciągły

DOKUMENTY REKRUTACYJNE DO POBRANIA:
Regulamin rekrutacji
Załącznik 1 do regulaminu
Załącznik 2 do regulaminu
Załącznik 3 do regulaminu
Załącznik 4 do regulaminu
Załącznik 5 do regulaminu
Załącznik 6 do regulaminu
Załącznik 7 do regulaminu
Załącznik 8 do regulaminu
Umowa uczestnictwa w projekcie

 

 

Znajdziesz nas taże tutaj:

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry