Konwent Bonifratrów w Zebrzydowicach

Konwent Bonifratrów w Zebrzydowicach

Życie duchowe

Przesłanie na Boże Narodzenie 2022

Starożytna filozofia w wyjaśnieniu natury, która rządzi wszechświatem często posługiwała się ideą dualizmu tj. istnienia dwóch równorzędnych i współodwiecznych sił „Dobra i Zła”,  „Boga Dobra i Boga Zła”, które usiłują się wzajemnie zdominować; przy czym widzialny świat i losy ludzkości miałyby być wytworem ich nieustannego ścierania się. A jeden ze starożytnych myślicieli miał zwyczaj wołać z tęsknotą: „O gdybym znał choć jedno słowo boga!”

Święto Bożego Narodzenia którego pamiątkę corocznie obchodzimy, jest właśnie odpowiedzią na tę odwieczną tęsknotę człowieka, który szuka prawdy o sobie i o rzeczywistości go otaczającej.  Bóg    posłał   swego    Syna,    Słowo odwieczne, który „dla nas ludzi i dla naszego zbawie­nia zstąpił z nieba  i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dzie­wicy i stał się człowiekiem” – wyznajemy w Credo.

W momencie poczęcia każ­dego człowieka Pan Bóg stwarza indywidualną, nieśmiertelną ludzką duszę. To dzię­ki niej każdy z nas nosi w sobie obraz i podobieństwo Boże (por. Biblia Księga Rdz 1,26), aby po śmierci ciała żył wiecznie, w uszczęśliwiającej obecności Bożej na zawsze. „Bo dla nieśmiertelności Bóg stworzył człowieka, uczynił go obrazem swej własnej wieczności” (Mdr 2,23).

Każ­dy człowiek, został obdarzony przez Stwórcę niezwykłą godnością.

    „W bliź­nim – mężczyźnie czy kobiecie – można dostrzec odbicie samego Boga, ostatecz­nego celu i zaspokojenia każdego czło­wieka”(św. Jan Paweł II, E. vitae, 35).

       To sam Bóg zagwarantował każdemu człowiekowi prawo do życia od momentu poczęcia aż do naturalnej śmierci. Respektowanie tego prawa jest fundamentem wolno­ści i demokracji.   Dlatego przejawem strasznej deprawacji ludzkich su­mień jest legalizacja aborcji i eu­tanazji. Św. Jan Paweł II pisał, że są to odrażające zbrodnie, których żad­na ludzka ustawa nie może uznać za dopuszczalne.

 

 

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej

             Poniżej znajduję się plik „Droga Krzyżowa Roku Miłosierdzia”  do wykorzystania  w formie małej książeczki po wydrukowaniu i spięciu zszywkami.

Droga Krzyżowa Roku Miłosierdzia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2015 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry