Dom Pomocy Społecznej – Konary-Zielona

Dom Pomocy Społecznej – Konary-Zielona

O nas

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ BONIFRATERSKIEJ FUNDACJI DOBROCZYNNEJ

Dom  Pomocy  Społecznej  prowadzony  przez Bonifraterską Fundację Dobroczynną w Konarach, położony jest w  odległości  ok. 20 km.  od centrum  Krakowa,  w powiecie  Ziemskim  Krakowskim, na terenie gminy Mogilan.

W skład Domu wchodzą: czterokondygnacyjny budynek mieszkalny, budynek gospodarczy i kaplica. Dom ma swoją bogatą tradycję i doświadczanie, bo od 1979 roku jest prowadzony przez Konwent Zakonu OO. Bonifratrów w Konarach, który z dniem 01.01.2015 r. przekazał Dom w dalsze prowadzanie i rozwój Bonifraterskiej Fundacji dobroczynnej. Umieszczenie w domu pomocy społecznej ,na podstawie art.54,ust.1 ustawy, przysługuje osobie: wymagającej całodobowej opieki ,niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych oraz jest to osoba przewlekle psychicznie chora. Umieszczenie w domu pomocy następuje na wniosek i prośbę osoby zainteresowanej ,jej przedstawiciela ustawowego. W przypadku, gdy osoba bezwzględnie wymagająca pomocy lub jej przedstawiciel ustawowy nie  wyraża  zgody  na umieszczenie w  Domu  decyzję o umieszczeniu w placówce wydaje Sąd Rodzinny.

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny .Koszt utrzymania mieszkańca ustala starosta. Mieszkaniec pokrywa 70 % z renty na odpłatność, 30 % zostaje do dyspozycji mieszkańca. Dom jest placówka stacjonarną stałego pobytu przeznaczoną dla 62 mężczyzn przewlekle psychicznie chorych zapewniającą mieszkańcom stałą opiekę. Założeniem naszego Domu jest, aby każdy mieszkaniec czuł się w nim jak w domu rodzinnym, z zachowaniem intymności, niezależności i możliwości dokonywania różnych wyborów. Pensjonariusze kierowani są do Domu przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie. W zakresie potrzeb bytowych Dom zapewnia: całodobową opiekę, miejsce zamieszkania, wyżywienie, odzież i obuwie, utrzymanie czystości. Dom zapewnia także usługi opiekuńcze: udzielanie pomocy w podstawowych  czynnościach życiowych, podnoszenie sprawności i aktywizowanie mieszkańców, zapewnienie niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych. W zakresie działań wspomagających Dom umożliwia udział w terapii zajęciowej, realizację potrzeb religijnych i kulturalnych, zapewnia warunki do rozwoju samorządności mieszkańców, stymuluje nawiązywanie, utrzymanie i rozwijanie  kontaktów  z  rodziną  i środowiskiem, wspiera działania na rzecz  środowiska  lokalnego,  udziela  pomocy w umożliwieniu podjęcia pracy, szczególnie mającej charakter terapeutyczny, oraz wspomaga działania zmierzające do usamodzielnienia mieszkańca w miarę jego możliwości. Dom także świadczy usługi w zakresie potrzeb zdrowotnych; umożliwia korzystanie z przysługujących uprawnień do świadczeń zdrowotnych, zaopatrzenia w leki, artykuły sanitarne i środki pomocnicze oraz przedmioty ortopedyczne. Zapewnia opiekę lekarską i pielęgnacyjną oraz rehabilitację leczniczą.

TERAPIA ZAJĘCIOWA

W Domu prowadzona jest terapia zajęciowa, która prowadzi dwóch terapeutów. Zajęcia prowadzone są codziennie od poniedziałku do piątku. Terapia prowadzona jest w zakresie: ergoterapii, terapia pracą, poprzez zajęcia manualne, takie jak: krawiectwo, ogrodnictwo, socjoterapia- terapia zaburzeń zachowania i zaburzeń emocjonalnych w toku spotkań grupowych i towarzyskich, czyli zabawo terapia, terapia ruchem, trening umiejętności społecznych, rekreacja. Arteterapia, terapia sztuką, kontakt bierny lub czynny ze sztuką, między innymi malarstwo, rysunek, rzeźba, zdobnictwo i dekoratorstwo, muzykoterapia, biblioterapia. Ponadto prowadzone są różne formy terapii, takie jak: zajęcia świetlicowe; gry zabawy, czytanie książek, prasy, oglądanie TV, dyskusje, prowadzona jest także gimnastyka codzienna, indywidualna i lecznicza oraz gra w piłkę. Mieszkańcy mają również możliwość uczestniczenia w zajęciach terapeutycznych w Warsztatach Terapii Zajęciowej oraz podjęcia zatrudnienia w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Konarach.

USŁUGI OPIEKUŃCZE

W zakresie działalności wychowawczo – opiekuńczej prowadzonej przez Dom jego mieszkańcy zostali podzieleni na cztery grupy. Każdą grupą opiekuje się 3 lub 4 opiekunów. Ich  zadaniem jest usamodzielnienie mieszkańców w    czynnościach    higienicznych,   porządkowych   ( sprzątanie  w    pokojach  ), nauka  zaradności  życiowej ( na ile jest to możliwe). Każdy opiekun jest pracownikiem pierwszego kontaktu, dla określonej liczby mieszkańców  od  3 do  5. Pracuje  z  nimi  indywidualnie  np. nauka  ścielenia  łóżek, sprzątania pokoju, pomoc w robieniu zakupów. Opiekunowie współpracują z terapeutą zajęciowym, psychologiem, lekarzem i pracownikiem socjalnym. Wspólnie ustalają wyjazdy i rozwiązują problem mieszkańców, ustalają zasady współżycia w grupie. Mieszkańcy maja   zapewnioną    opiekę   duszpasterską.  Maja    możliwość   uczestniczenia  we  Mszy świętej i korzystania ze spowiedzi. Uczestniczą w cotygodniowej katechezie prowadzonej przez księdza kapelana. Wspólnie z terapeutami uczą się piosenek religijnych oraz wyjeżdżają na pielgrzymki i spotkania modlitewne.

OPIEKA SOCJALNA

W ramach opieki socjalnej duże znaczenie ma ścisła współpraca pracownika socjalnego z pozostałymi pracownikami  działu   terapeutyczno  –    opiekuńczego  oraz   rozmowy   na  temat  ich  problemów  i  pomoc w ich rozwiązywaniu. Pomoc nowo przyjętym mieszkańcom w adaptacji do nowych warunków. Podtrzymywanie dotychczasowych kontaktów z rodzinami stałych mieszkańców poprzez telefony, listy, odwiedziny. Na bieżąco prowadzona jest dokumentacja osobowa mieszkańców oraz załatwiane są wszystkie sprawy mieszkańców związane z pobytem w Domu.

OPIEKA MEDYCZNA

Mieszkańcy mają zapewnioną całodobową opiekę medyczną, którą sprawują lekarze zatrudnieni w Przychodni Krak Medyk w Wrząsowicach. W tymże Ośrodku raz w roku mieszkańcy badani są internistycznie, w zależności od potrzeb zamawiane są wizyty w Domu. Opiekę psychiatryczną sprawuje lekarz psychiatra. Mieszkańcy konsultowani są również przez Przyszpitalne Ambulatorium przy ul. Babińskiego w Krakowie.

Copyright 2015 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry