Psychologia kliniczna

Nazwisko i imię lekarza poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota
Katarzyna Czechowska

  8.00-13.00

Katarzyna Martowska

14.00-19.00

Elżbieta Nowak    

09.00-12.00

Wołoszczak Urszula

13.00-20.00

 8.00-13.00 13.00-20.00

Dowiedz się więcej o naszych lekarzach

Dr Katarzyna Martowska

Ukończyłam studia magisterskie z psychologii (2006) a także studia magisterskie z teologii (2001) na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie psychologii uzyskałam na Uniwersytecie Warszawskim (2011). Doświadczenie w praktyce psychologicznej zdybywałam pracując jako wolontariuszka w różnych organizacjach (pracując z osobami chorymi, starszymi, a także tymi, które doznały krzywdy i przemocy). Podejmowałam również działania obejmujące diagnozę i pomoc psychologiczną osobom konsekrowanym. Wspomagałam rozwój uzdolnionych (intelektualnie i artystycznie) dorosłych, którzy borykali się z własną nadwrażliwością i trudnościami w funkcjonowaniu społecznym. Ponadto od 2009 r. współpracuję z Pracownią Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (zajmując się głównie tworzeniem testów i kwestionariuszy psychologicznych oraz współprowadząc szkolenia dla psychologów). Jako pracownik naukowy opublikowałam kilkadziesiąt prac naukowych, które dotyczyły przede wszystkim problematyki związanej z kompetencjami społecznymi, kosztami psychofizjologicznymi ponoszonymi w tracie aktywności społecznej, inteligencją, inteligencją emocjonalną, temperamentem, Teorią Dezintegracji Pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego. Jako psycholog praktyk pomagam osobom dorosłym, zarówno tym, którzy doświadczają trudności w życiu, jak i tym, którzy szukają swojej drogi życiowej, pragną się rozwijać, lepiej rozumieć siebie i innych. W trakcie spotkań zapewniam bezpieczną, spokojną i przyjazną atmosferę. W swojej pracy kieruję się zasadami Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Jestem członkiem Towarzystwa od 2005 r.

Link do Kodeksu Etyczno-Zawodowego:

(http://www.ptp.org.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=29)

Zdrowie psychiczne jest bardzo istotnym tematem XXI wieku. Każdy z nas na co dzień napotyka na swojej drodze wiele problemów oraz trudności. Pomocą z radzeniem sobie z nimi mogą być konsultacje diagnostyczne.
Konsultacje są przeznaczone dla osób dorosłych.
Pani Doktor Katarzyna Martowska przeprowadza pięć różnych typów konsultacji diagnostycznych (2 spotkania po 1,5 godziny).

Konsultacja trwa 1,5 godziny (przewidziane są dwa spotkania: jedno, w trakcie którego przeprowadzana jest rozmowa z osobą badaną oraz osoba badana wykonuje kwestionariusz lub test  – godzina, druga (np. w następnym tygodniu), w trakcie której przekazywane są informacje zwrotne – pół godziny).
Pomiędzy dwoma spotkaniami Pani Doktor dokonuje obliczeń wyników i przygotowuje informację zwrotną o wynikach dla osoby badanej.

Jedną z przeprowadzanych diagnoz jest diagnoza kompetencji emocjonalnych.

Są to konkretne umiejętności radzenia sobie w rzeczywistych życiowych sytuacjach związanych z emocjami własnymi lub innych osób.
Sama diagnoza natomiast ma na celu ocenę umiejętności:

  • akceptowania, wyrażania i wykorzystywania własnych emocji w działaniu,
  • empatii – rozumienia i rozpoznawania emocji u innych ludzi,
  • kontrolowania własnych emocji,
  • umiejętności rozumienia i uświadamiania sobie własnych emocji.

Podstawą do ukształtowania się kompetencji emocjonalnych są zdolności emocjonalne (potencjał emocjonalny). Ale same zdolności emocjonalne „nie wystarczą”, aby w życiu codziennym dobrze radzić sobie w różnych sytuacjach emocjonalnych. Za dobre radzenie sobie w sytuacjach emocjonalnych odpowiadają kompetencje emocjonalne. Kształtują się one w ciągu życia jednostki, dzięki zdobywanym doświadczeniom, refleksyjnemu ich przetworzeniu i wdrożeniu w codziennym życiu. Mogą być rozwijane i doskonalone przez całe życie. Kompetencje emocjonalne są niezwykle cennymi umiejętnościami; wykazano ich związek z dobrostanem jednostki, z konstruktywnymi sposobami radzenia sobie ze stresem, z siłą więzi małżeńskiej i szczęściem małżeńskim, z satysfakcją z życia itp.

W trakcie badania osoba badana wykonana kwestionariusz PKIE. Badanie pozwoli na ocenę: umiejętności akceptowania, wyrażania i wykorzystywania własnych emocji w działaniu; empatii – rozumienia i rozpoznawania emocji u innych ludzi; umiejętności kontrolowania własnych emocji; umiejętności rozumienia i uświadamiania sobie własnych emocji. Dodatkowo będzie można ocenić profil umiejętności uzyskany przez osobę badaną i poznać jej mocne i słabe strony w zakresie kompetencji emocjonalnych. Dobrym uzupełnieniem diagnozy kompetencji emocjonalnych jest diagnoza inteligencji emocjonalnej.

Badanie przeznaczone dla osób w wieku 18-70.

Diagnoza inteligencji płynnej

Inteligencja płynna stanowi biologicznie (w znacznym stopniu genetycznie) uwarunkowany potencjał, który jest podstawą efektywności wszelkich działań. To, jak i w jaki sposób zostanie wykorzystany, zależy od tego, jak intensywnie i w jakie działania jest „inwestowany”, a więc od aktywności jednostki, jej możliwości i wsparcia ze strony środowiska społecznego. Badanie testem inteligencji pozwala na poznanie swojego potencjału intelektualnego. Okaże się ono użyteczne zwłaszcza wtedy, gdy celem jest prognoza powodzenia w nowych dziedzinach, wymagających opanowywania nowych kompetencji, dotąd niewykształconych, które wykraczają poza dotychczasowe doświadczenie jednostki.
W trakcie spotkania osoba będzie wykonywać Neutralny Kulturowo Test Cattella – wersja standard. Rezultatem badania jest wynik wyrażony w centylach lub ilorazach inteligencji (IQ).

Badanie przeznaczone dla osób w wieku 18-60.

Diagnoza cech temperamentu

Cechy temperamentu są uwarunkowane biologicznie, są wyznaczane przez mechanizmy fizjologiczne, które w znacznej mierze są uwarunkowane genetycznie. Charakteryzują się dużą stałością (większą niż cechy osobowości). Odgrywają istotną rolę w procesie adaptacji do wymagań środowiska (zwłaszcza zawodowego i szkolnego). Poznanie własnych cech temperamentu i dopasowanie podejmowanej aktywności do własnych możliwości (np. pracy zawodowej, społecznej, czasu wolnego) pozwala uchronić się przed przeciążeniem pracą, chorobami psychosomatycznymi i innym problemami. Każda struktura temperamentu ma swoje mocne i słabe strony. Świadomi mocnych stron możemy je w sposób zaplanowany wykorzystywać w działaniu. Dzięki świadomości słabych stron możemy unikać sytuacji, w których ich nasilenie może sprzyjać występowaniu chorób psychosomatycznych i/lub sytuacji kryzysowych. Badanie kwestionariuszem FCZ-KT pozwala na diagnozę sześciu cech temperamentu: żwawości, persweratywności, wrażliwości sensorycznej, aktywności, wytrzymałości i reaktywności emocjonalnej. Pozwala również na ocenę stopnia zharmonizowania (spójności) struktury temperamentu oraz oceny możliwości przetwarzania stymulacji (czyli możliwości radzenia sobie w sytuacjach stresogennych, wymagających dużego nakładu sił, tolerowania długotrwałej silnej stymulacji fizycznej, np. hałasu, temperatury). Rezultatem badania będzie poznanie nasilenia poszczególnych cech temperamentu oraz struktury temperamentu, które pozwoli na świadome podejmowanie decyzji dotyczących wyboru sytuacji i form działania (np. pracy) najbardziej dopasowanych do możliwości osoby badanej.

Badanie przeznaczone dla osób w wieku 18-80.

Diagnoza kompetencji społecznych

Kompetencje społeczne to złożone umiejętności pozwalające na efektywne funkcjonowanie w różnych sytuacjach społecznych. Obok inteligencji emocjonalnej i kompetencji emocjonalnych należą do dyspozycji najbardziej pożądanych przez pracodawców. Pozwalają one nie tylko na dobre funkcjonowanie w rolach zawodowych, ale oczywiście również w życiu osobistym. Wysokie kompetencje społeczne to umiejętności komunikowania się z innymi, współdziałania z innymi, wywierania wpływu, a także opierania się lub poddawania wpływom. Z kompetencjami społecznymi mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś w sytuacjach społecznych skutecznie realizuje cele, sposoby ich osiągania są zgodne ze standardami społecznymi i nie ponosi nadmiernych kosztów, czyli nie opłaca sukcesów nadmiernym napięciem czy wysiłkiem. Kompetencje społeczne powstają w ciągu życia jednostki i mogą być doskonalone.

W trakcie badania osoba badana wykonana kwestionariusz PROKOS. Pozwoli to na ocenę kompetencji asertywnych, kompetencji kooperacyjnych, kompetencji towarzyskich, kompetencji społecznikowskich i zaradności społecznej. Kwestionariusz pozwala również na określenie mocnych i słabych stron w zakresie kompetencji osoby badanej.

Badanie przeznaczone dla osób w wieku 19-80.

Zapraszamy na wizytę i wykonywania konsultacji diagnostycznych z naszą Panią Doktor Katarzyną Martowską.

W celu umówienia się na wizytę bardzo prosimy o dokonanie wcześniej rejestracji telefonicznej lub osobistej w Rejestracji Przychodni:

ul. Sapieżyńska 3, 00-215 Warszawa
tel. 22 390 33 00

Możliwość prowadzenia terapii w języku angielskim i włoskim.

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry