Regulamin Telekonsultacji

Regulamin świadczenia usług w formie telekonsultacji
w Centrum Medycznym Bonifratrów Sp. z o.o. w Warszawie

§1 Definicje

Centrum Medyczne Bonifratrów spółka z o.o. – Świadczeniodawca telekonsultacji, dalej zwany „CMB”;
Pacjent – Świadczeniobiorca usługi, czyli osoba korzystająca z telekonsultacji;
Telekonsultacja– specjalistyczna porada lekarska, która udzielana jest Pacjentowi przez lekarza CMB za pośrednictwem połączenia telefonicznego lub innych narzędzi teleinformatycznych.

 

§2 Zasady korzystania z usługi telekonsultacja

 1. Z telekonsultacji skorzystać mogą Pacjenci, którzy zarejestrują się telefonicznie w CMB oraz opłacą usługę przed jej udzieleniem a także dysponują aktywnym numerem telefonicznym.
 2. Lekarze CMB udzielają telekonsultacji w dni powszednie w godzinach pracy CMB i ustalonych przez Pacjenta z Rejestracją.
 3. CMB w celu realizacji telekonsultacji podejmuje trzykrotną próbę połączenia telefonicznego z Pacjentem. W przypadku nieodebrania połączenia przez Pacjenta lub wyłączonego telefonu Pacjenta umówiona wizyta przepada a wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.
 4. W sytuacji problemów technicznych lub zerwania połączenia Pacjent powinien poczekać na ponowne połączenie z lekarzem CMB, nie wykonując w tym czasie innych połączeń.
 5. Telekonsultacja jest usługą płatną zgodnie z aktualnym cennikiem usług telemedycznych CMB.
 6. Rozmowy stanowiące telekonsultację są rejestrowane.
 7. Pacjent zobowiązany jest do podawania informacji prawdziwych a CMB nie ponosi odpowiedzialności za skutki telekonsultacji powstałe z uwagi na podanie informacji nieprawdziwych.
 8. Przed przystąpieniem do realizacji usługi telekonsultacji, CMB może żądać podania danych identyfikujących osobę Pacjenta.
 9. W przypadku gwałtownego pogorszenia się stanu zdrowia lub samopoczucia w trakcie udzielania telekonsultacji lub oczekiwania na nią, Pacjent powinien niezwłocznie skontaktować się z numerem alarmowym 112 w celu wezwania pogotowia ratunkowego lub udać się do najbliższej placówki służby zdrowia. Jeśli połączenie z lekarzem nie jest możliwe, jest utrudnione lub trwa zbyt długo, a stan zdrowia lub samopoczucie Pacjenta pogarsza się, Pacjent powinien niezwłocznie udać się do najbliższej placówki służby zdrowia.
 10. Dokonanie płatności za usługę telekonsultacji następuje przez przelew bankowy po otrzymaniu przez Pacjenta informacji, zawierającej dane rachunku bankowego CMB i wymagany termin płatności. Odwołanie przez Pacjenta zamówionej telekonsultacji co najmniej 24 godziny przed jej umówionym terminem świadczenia powoduje automatyczny zwrot wpłaconej kwoty.
 11. Akceptując regulamin Pacjent uwzględnia okoliczność, że usługi telekonsultacji świadczone są za pomocą telefonu lub innych narzędzi teleinformatycznych.

 

§3 Zakres usługi

 1. W ramach świadczonej telekonsultacji lekarz CMB może:
  1. udzielić porady medycznej,
  2. wystawić e-receptę – każdorazowo decyzję o wystawieniu recepty podejmuje lekarz udzielający telekonsultacji, w oparciu o przeprowadzoną rozmowę i dostępną dokumentację medyczną Pacjenta,
  3. w uzasadnionych przypadkach wystawić e-zwolnienie,
  4. skierować na dodatkowe badania.
 1. Jeżeli lekarz CMB w trakcie świadczenia telekonsultacji uzna, że udzielenie porady medycznej, wystawienie e-recepty, e-zwolnienia lub skierowanie na dodatkowe badania medyczne wymaga dostarczenia przez Pacjenta dokumentacji medycznej, Pacjent jest obowiązany ją dostarczyć CMB w formie i terminie ustalonym z Rejestracją.

 

§ 4 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Dane osobowe podawane przez Pacjentów przy rejestracji i realizacji telekonsultacji, przetwarzane są przez Administratora – Centrum Medyczne Bonifratrów spółka z o.o.
 2. Podanie danych osobowych przez Pacjenta obejmujących: imię, nazwisko, numer telefonu, numer PESEL, adres zameldowania lub adres zamieszkania, jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rejestracji i skorzystania z telekonsultacji.
 3. Pacjent, podczas procesu rejestracji i korzystania z telekonsultacji, wyraża zgodę na to, aby ich przebieg był zarejestrowany poprzez nagrywanie rozmowy.
 4. Pacjent wyraża zgodę, aby dane medyczne przekazane w trakcie telekonsultacji zostały zarejestrowane w dokumentacji medycznej Pacjenta prowadzonej przez CMB.
 5. Oprócz Administratora, odbiorcami danych osobowych podanych za pośrednictwem usługi w formie „teleporady” mogą być podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora, oraz podmioty świadczące inne usługi związane z bieżącą działalnością Administratora – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.
 6. Podane dane osobowe, bez wcześniejszego udzielenia wyraźnej zgody, nie będą wykorzystywane do jakichkolwiek innych celów niż pierwotne, oraz nie będą udostępniane jakimkolwiek innym podmiotom, poza tymi, które posiadają odpowiednią podstawę prawną.
 7. System informatyczny w którym są przetwarzane dane osobowe spełnia wymogi określone w art. 32 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Administrator dołożył należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych, w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.
 8. Dane osobowe Pacjentów są przetwarzane z uwzględnieniem zasad: zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości, ograniczenia celu, minimalizacji danych, prawidłowości, ograniczenia przechowywania, integralności i poufności.
 9. Jeżeli w danym przypadku prawo nie stanowi inaczej, Administrator gwarantuje spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawa dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawa do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 10. Administrator nie będzie przekazywać Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy oraz nie będzie przetwarzał Państwa danych osobowych w sposób zautomatyzowany, który mógłby wywoływać wobec Państwa jakiekolwiek skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację.
 11. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Piotra Piekarskiego – z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@bonifratrzy.warszawa.pl
 12. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego.

 

§5 Reklamacje

 1. W przypadku zastrzeżeń do świadczonej usługi Pacjent ma prawo do reklamacji.
 2. Reklamację należy złożyć w formie pisemnej na adres:
  Centrum Medyczne Bonifratrów spółka z o.o., ul. Sapieżyńska 3, 00-215, Warszawa.

 

§6 Postanowienia końcowe

Regulamin wchodzi w życie dnia 17.04.2020 r.

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry