Regulamin wolontariatu w Marysinie

Regulamin Bonifraterskiego Wolontariatu w Marysinie

Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin określa zasady odbywania wolontariatu na rzecz podopiecznych Boni Fratres Marysiniensis Sp. z o. o. i potrzebujących w środowisku lokalnym tj. przyjęcie nowego Wolontariusza, zakończenie pracy Wolontariusza, zakres świadczeń wykonywanych przez Wolontariusza, prawa i obowiązki Wolontariusza, zadania Koordynatora.

§ 2

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
a. Ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. z dnia 24 kwietnia 2003 r. nr 10. poz. 1536 z późn. zm.
b. Wolontariuszu – rozumie się przez to osobę, która odbyła wymagane szkolenia dla kandydatów na wolontariusza i podpisała umowę wolontariatu z Boni Fratres Marysiniensis Sp. z o. o. w Piaskach.
c. Kandydacie na wolontariusza – rozumie się przez to osobę, która zgłosiła chęć działania w Bonifraterskim Wolontariacie w Marysinie, aby z własnej woli bez wynagrodzenia wykonywać świadczenia na zasadach określonych w ustawie, w szczególności zaś świadomie działać na rzecz innych osób, poza więzami rodzinno – koleżeńskimi.
d. Koordynatorze – rozumie się przez to koordynatora wolontariatu z ramienia Spółki który zajmuje się rekrutacją i szkoleniem wolontariuszy, opiekuje się Wolontariuszami, nadzoruje ich pracę i udziela wsparcia.
e. Szkoleniu Wolontariusza – rozumie się przez to szkolenie dla kandydatów na Wolontariuszy zakończone uzyskaniem certyfikatu wolontariusza.
f. Umowie – rozumie się przez to Umowę Wolontariatu zawartą pomiędzy Wolontariuszem a Spółką Boni Fratres Marysiniensis.
g. Korzystającym – rozumie się przez to podmiot leczniczy w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej w zakresie wykonywanej przez niego działalności – Boni Fratres Marysiniensis Sp. z o. o. w Piaskach ( Spółka) oraz Konwent Bonifratrów w Piaskach otaczający opieką potrzebujących w środowisku lokalnym.
h. Porozumieniu – rozumie się przez to porozumienie zawarte pomiędzy Konwentem Bonifratrów w Piaskach a Boni Fratres Marysiniensis Sp. z o. o., które określa zasady świadczenia usługi wolontariatu w środowisku lokalnym.

i. Wolontariacie medycznym/towarzyszącym – rozumie się przez to niesienie, przez osoby odpowiednio przeszkolone, bezpośredniej pomocy choremu/ podopiecznemu i jego rodzinie, wspieranie chorego i jego rodziny, poprzez m.in. pomoc przy pielęgnacji pacjenta, towarzyszenie pacjentowi, organizowanie czasu wolnego podczas hospitalizacji/ długotrwałej choroby w domu (rozmowa, czytanie, spacery, małe formy terapii zajęciowej, wsparcie modlitewne). Pomoc wynika z aktualnych potrzeb chorego i rodziny.
j. Wolontariacie akcyjnym – rozumie się przez to pośrednią/akcyjną pomoc chorym/potrzebującym/podopiecznym, a także ich rodzinom, poprzez korzystanie ze swej motywacji, zaangażowania czy doświadczenia.
k. Wolontariacie pracowniczym – rozumie się przez to wolontariat pracowników Boni Fratres Marysiniensis Sp. z o. o., którzy poza godzinami swojej pracy, nieodpłatnie angażują się w działania na rzecz podopiecznych, chorych, potrzebujących i dzieła bonifraterskiego wykorzystując swoje umiejętności zawodowe i talenty.

 

§ 3

1. Wolontariuszem Bonifraterskiego Wolontariatu w Marysinie może zostać pełnoletnia osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych.
2. Wolontariuszem Bonifraterskiego Wolontariatu w Marysinie może zostać osoba niepełnoletnia (od 15 roku życia) za pisemną zgodą rodziców/opiekuna prawnego.
3. Wolontariuszem Bonifraterskiego Wolontariatu w Marysinie może zostać osoba niepełnoletnia należąca do Szkolnego Koła Wolontariatu, z którym Korzystający ma podpisaną umowę o współpracy.

§ 4

1. Wolontariusz pracuje bezinteresownie, za swoją pracę nie pobiera wynagrodzenia świadczeń rzeczowych, jak również nie pobiera opłaty od chorego/podopiecznego i jego rodziny ani też od osób, z którymi styka się w swojej pracy.
2. Wartość świadczeń Wolontariusza nie stanowi darowizny na rzecz Korzystającego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i przepisów podatkowych.

Przyjęcie nowego wolontariusza

§ 5

1. Kandydat na Wolontariusza zgłasza swoją ofertę telefonicznie, mailowo lub osobiście u Koordynatora Wolontariatu.
2. Kandydat wypełnia – ankietę do Umowy Wolontariatu, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§ 6

Koordynator uzgadnia z Kandydatem na wolontariusza termin rozmowy i cyklu szkoleń (zajęcia teoretyczne, warsztaty, zajęcia praktyczne), które mają na celu ocenę motywacji kandydata i jego predyspozycji do pracy w Bonifraterskim Wolontariacie w Marysinie.

§ 7

Kandydat na Wolontariusza po ukończeniu szkolenia na wolontariusza zdaje egzamin, uczestniczy w ostatecznej rozmowie kwalifikacyjnej z koordynatorem, uzyskuje Certyfikat Wolontariusza.
Wynikiem postępowania rekrutacyjnego jest podjęcie przez Koordynatora decyzji o przyjęciu Wolontariusza do Bonifraterskiego Wolontariatu w Marysinie i przedstawienie jego kandydatury do zatwierdzenia Przeorowi Konwentu i Zarządowi Spółki.

§ 8

Po uzyskaniu zgody na wolontariat Wolontariusz ustala z Koordynatorem czas pracy i zakres obowiązków. Przechodzi obowiązkowe szkolenie BHP. Zawierana jest pomiędzy Wolontariuszem a Korzystającym umowa wolontariatu, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

§ 9

1. Wolontariusz, z którym podpisano umowę jest zobowiązany do wykonywania świadczeń zgodnie z harmonogramem ustalonym z Koordynatorem.
2. Wszelkie zmiany umowy, powinny być sporządzone w formie pisemnej.
3. Harmonogram zostaje podany do wiadomości komórek organizacyjnych, w których Wolontariusz pomaga.
4. Wolontariusz komunikuje się z personelem komórki organizacyjnej (ze wskazaną osobą na danym dyżurze).
5. Pracę Wolontariuszy w środowisku lokalnym, wolontariatu akcyjnego i pracowniczego koordynuje Koordynator Wolontariatu.
Zakończenie pracy na zasadzie wolontariatu

§ 10

1. Każda ze stron może wypowiedzieć Umowę Wolontariatu z zachowaniem 7 – dniowego okresu wypowiedzenia.
2. Korzystający może rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym w razie niewykonania lub nienależytego wypełnienia przez Wolontariusza podstawowych obowiązków wynikających z Umowy, a w szczególności:
a) Za naruszenie przez Wolontariusza Regulaminu Wolontariatu lub innych wewnętrznych aktów normatywnych Spółki,
b) Za udzielanie przez Wolontariusza świadczeń w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających,
c) Za nieobyczajne zachowanie.

Zakres świadczeń wykonywanych przez wolontariusza

 

  § 11

Szczegółowy zakres świadczeń wykonywanych przez Wolontariusza, ustalany jest przez niego indywidualnie z Koordynatorem i może obejmować m.in. następujące czynności :
1. W wolontariacie medycznym/towarzyszącym kierowanym do chorych leczonych u Korzystającego i osób potrzebujących w środowisku lokalnym:
a. Opiekę duchową nad pacjentem wg charyzmatu św. Jana Bożego:
o Towarzyszenie choremu
o Aktywizację podopiecznych
o Wsparcie rodziny w doświadczeniu cierpienia członka rodziny
o Towarzyszenie umierającym i wsparcie rodziny w żałobie
o Na prośbę chorych wspieranie ich modlitwą.
b. Zapoznanie chorego/podopiecznego z obiektami Korzystającego.
c. Pomoc pacjentom w prostych czynnościach – ubieraniu się, spacerze, spożywaniu posiłków.
d. Organizację czasu wolnego.
e. Robienie drobnych zakupów.
f. Podprowadzanie pacjentów do Kościoła Klasztornego na Mszę Św. lub modlitwę.
g. Powiadamianie Kapelana o potrzebie spotkania lub chęci przyjęcia sakramentów św.
h. Współpracę z zespołem opieki duszpasterskiej w organizowaniu świąt i uroczystości.
i. Pomoc w zakresie religijnych i duchowych aspektów opieki w ścisłej współpracy z zespołem opieki duszpasterskiej.
j. Rozpoznawanie potrzeb duchowo-religijnych chorych/podopiecznych.
k. Pomoc w toalecie ciała, zaspakajaniu potrzeb fizjologicznych.

Wolontariusz może wykonywać czynności medyczne, po odbyciu odpowiedniego szkolenia i uzyskaniu statusu wolontariusza.

2. W wolontariacie towarzyszącym niosącym pomoc na rzecz dzieci w oddziale i środowisku lokalnym:
a. Towarzyszenie dzieciom.
b. Aktywizację poprzez zabawę, gry, czytanie, spacery.
c. Wypełnienie czasu wolnego.
d. Wspólną naukę.

3. W wolontariacie akcyjnym:
Wolontariusz akcyjny korzystając ze swej motywacji, zaangażowania czy doświadczenia pośrednio pomaga chorym (dorosłym i dzieciom), ich rodzinom w placówce i środowisku lokalnym.

4. Wolontariat pracowniczy:
Pracownicy Spółki, wykorzystując swoje umiejętności zawodowe i talenty, angażują się poza godzinami swojej pracy w działania na rzecz podopiecznych w placówce i środowisku lokalnym oraz na rzecz Korzystającego.

Koordynator wolontariatu może wnioskować o zmianę zakresu obowiązków wolontariusza, określonego w zawartej umowie wolontariatu.

Prawa Wolontariusza

§ 12

Wolontariusz ma prawo do uzyskania informacji o przysługujących mu prawach i obowiązkach.

§ 13

Wolontariusz ma prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków wykonywania świadczeń.

§ 14

Wolontariusz ma prawo do uzyskania informacji o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanych z wykonywanymi świadczeniami oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

§ 15

Wolontariusz ma prawo do szkoleń i formacji zgodnie z programem formacji ustalonym przez Komisję ds. Wolontariatu powołaną przez Prowincjała Zakonu Bonifratrów w Polsce.
Wolontariusz ma prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia o wykonywaniu świadczeń, z określeniem ich zakresu.
Obowiązki Wolontariusza

§ 16

W czasie współpracy Wolontariusz jest zobowiązany:
a. Przestrzegać obowiązujących przepisów prawa, oraz przepisów wewnętrznych Korzystającego w szczególności Regulaminu Organizacyjnego Korzystającego i Regulaminu Wolontariatu.
b. Nosić identyfikator w trakcie pracy.
c. Przestrzegać praw pacjenta.
d. Wykonywać podjęte zadania sumiennie, z zachowaniem należytej staranności, w poszanowaniu godności osób chorych i ich bliskich oraz we współpracy z personelem.
e. Dbać o majątek powierzony przez Korzystającego.
f. Przestrzegać ochrony danych osobowych.
g. Czynnie uczestniczyć w procesie formacji w duchu charyzmatu św. Jana Bożego w oparciu o dokumenty Zakonu Bonifratrów.
h. Przekazywać jak najszybciej każdą zauważoną zmianę w stanie chorego pielęgniarce bądź lekarzowi dyżurnemu.
i. Przychodzić na dyżur zgodnie z harmonogramem pracy, który ustala wraz z Koordynatorem.
j. W przypadku nieprzewidzianej nieobecności na dyżurze poinformować Koordynatora.
k. Uczestniczyć w zebraniach i szkoleniach wolontariuszy. Koordynator Wolontariatu może częściowo lub w całości zwolnić Wolontariusza z obowiązku uczestnictwa w zebraniach dla Wolontariuszy.

 

§ 17

Wolontariusz nie może udzielać choremu, jego rodzinie bądź znajomym informacji o jego stanie zdrowia, a także nie może wypytywać rodziny o stan zdrowia chorego.

Obowiązki Korzystającego

§ 18

1. Boni Fratres Marysiniensis sp. z o. o. (Spółka) ma obowiązek udostępnić i zapoznać Wolontariusza z Regulaminem.
2. Spółka zapewnia Wolontariuszowi identyfikator.
3. Spółka ma obowiązek poinformować Wolontariusza o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym z wykonywanymi świadczeniami oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.
4. Spółka ma obowiązek wydania zaświadczenia o wykonywaniu świadczeń przez Wolontariusza, na jego prośbę.
5. Spółka zapewnia przeszkolenie Wolontariuszy.
6. Spółka ma obowiązek zapewnić Wolontariuszowi ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) obejmujące także zakażenia, oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Obowiązki Koordynatora Wolontariatu

 

§ 19

Do zadań Koordynatora należy w szczególności :
a. Przeprowadzanie rekrutacji Wolontariuszy.
b. Szkolenie Kandydatów na Wolontariuszy.
c. Przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych.
d. Zapoznanie z Regulaminem Bonifraterskiego Wolontariatu w Marysinie.
e. Ustalanie harmonogramu pracy i indywidualnego zakresu obowiązków Wolontariusza.
f. Kontrola i nadzór nad pracą Wolontariuszy.
g. Ocena postawy Wolontariusza i udzielanie wsparcia w sytuacjach kryzysowych.
h. Organizowanie i uczestnictwo w zebraniach Wolontariuszy.
i. Przygotowywanie planów i sprawozdań z pracy Wolontariatu.
j. Współpraca z zespołem opieki duszpasterskiej.
k. Współpraca z Konwentem Bonifratrów i Zarządem Spółki w określeniu potrzeb i kierunków strategicznych rozwoju wolontariatu.
l. Współpraca pomiędzy wolontariatami innych dzieł bonifraterskich.

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry