Wypis pacjenta

Wypisanie pacjenta z Centrum następuje:

  • w przypadkach uzasadnionych medycznie,
  • na żądanie pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego,
  • w innych przypadkach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa,
  • w sytuacji gdy pacjent w sposób rażący narusza porządek lub przebieg udzielania świadczeń zdrowotnych, a nie zachodzi obawa, że odmowa lub zaprzestanie udzielania świadczeń może spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta albo życia lub zdrowia innych osób.

O wypisaniu pacjenta z oddziału decyduje kierownik oddziału, lekarz prowadzący lub lekarz dyżurny.

1. W razie naruszenia przez pacjenta jego obowiązków wynikających z Regulaminu Organizacyjnego podmiotu leczniczego w sposób uniemożliwiający prawidłowe udzielanie świadczeń zdrowotnych może nastąpić przerwanie jego pobytu, chyba że pacjent potrzebuje natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia albo zachodzi stan nagły w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2006 r. Nr 191, poz. 1410 z późn. zm.).
2. Decyzję o przerwaniu pobytu podejmuje Kierownik oddziału, na wniosek lekarza prowadzącego, a w godzinach popołudniowych i nocnych lekarz dyżurny. Następnie decyzja potwierdzana jest przez Kierownika Centrum.

(Pkt. 1 i 2 zgodnie z § 24 Regulaminu organizacyjnego podmiotu leczniczego)

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry