Prawa i obowiązki pacjenta

Prawa i obowiązki pacjenta – wyciąg z Regulaminu Organizacyjnego podmiotu leczniczego Bonifraterskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

 

Prawa i obowiązki Pacjenta

§ 19

1. W procesie leczenia przedsiębiorstwa przestrzegają przepisów prawa, dotyczących praw i obowiązków pacjentów, uregulowanych m.in. w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ustawie o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654 ze zm.), ustawie o Prawach Pacjenta i rzeczniku Praw pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417, z późn. zm).
2. Szczegółowe informacje o prawach pacjenta w formie pisemnej są zamieszczane na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej podmiotu leczniczego.

§ 20

1. Pacjent ma prawo do udzielenia mu świadczeń zdrowotnych, jeżeli konieczne jest ich natychmiastowe udzielenie ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia, a w sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń – do korzystania z rzetelnej, opartej na kryteriach medycznych procedury ustalającej kolejność dostępu do świadczeń.
2. Pacjent, któremu w przedsiębiorstwach udzielane są świadczenia opieki medycznej ma prawo do:
a) świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom wiedzy medycznej, zleconych przez lekarza w oparciu o wiedzę medyczną, istniejące wskazania i przeciwwskazania,
b) udzielania mu świadczeń zdrowotnych przez osoby uprawnione do ich udzielania, w pomieszczeniach i przy zastosowaniu urządzeń odpowiadających określonym wymaganiom fachowym i sanitarnym,
c) informacji o swoim stanie zdrowia,
d) wyrażenia zgody albo odmowy na udzielenie mu określonych świadczeń zdrowotnych, po uzyskaniu odpowiedniej informacji,
e) intymności i poszanowania godności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych,
f) udostępniania mu dokumentacji medycznej lub wskazania innej osoby, której dokumentacja ta może być udostępniana,
g) zapewnienia ochrony danych zawartych w dokumentacji medycznej dotyczącej jego osoby,
h) dostępu do informacji o prawach i obowiązkach pacjenta,
i) dostępu do rzetelnej informacji o usługach świadczonych w podmiocie leczniczym finansowanych ze środków publicznych oraz o zakresie usług komercyjnych, a także o zasadach ich udzielania,
j) do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z osobami z zewnątrz. Kontakt osobisty może zostać ograniczony w przypadku zagrożenia epidemicznego lub ze względu na warunki przebywania innych osób chorych. Kierownik Centrum lub upoważniony lekarz może ograniczyć prawo do kontaktu osobistego z osobami z zewnątrz, w tym do sprawowania opieki pielęgnacyjnej przez osobę bliską lub inną osobę wskazaną przez pacjenta.
3. Ponadto pacjent przyjęty do Oddziału rehabilitacji neurologicznej, przeznaczonego dla osób wymagających całodobowych świadczeń zdrowotnych, ma prawo do:
a) zapewnienia mu:
• środków farmaceutycznych i materiałów medycznych, na zasadach określonych w umowie z pacjentem lub z Narodowym Funduszem Zdrowia,
• pomieszczenia,
• wyżywienia odpowiedniego do stanu zdrowia, w porach wyznaczonych przez Oddział,
• przechowania rzeczy wartościowych w depozycie,
• opieki duszpasterskiej,
b) dodatkowej opieki pielęgnacyjnej sprawowanej przez osobę bliską lub inną osobę wskazaną przez siebie,
c) wskazania osoby lub instytucji, którą podmiot leczniczy obowiązany jest powiadomić o pogorszeniu się stanu zdrowia pacjenta powodującego zagrożenie życia albo w razie jego śmierci,
d) wyrażenia zgody albo odmowy na przyjęcie i udzielanie świadczeń zdrowotnych,
e) wypisania na własne żądanie i uzyskania od lekarza informacji o możliwych następstwach zaprzestania leczenia,
f) udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi lekarzowi metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością,
g) nie wyrażenia zgody na przeprowadzenie przez lekarza badania lub udzielenia mu innego świadczenia zdrowotnego,
h) wyrażania zgody albo odmowy na uczestniczenie przy udzielaniu mu świadczeń zdrowotnych osób innych niż personel medyczny niezbędny ze względu na rodzaj świadczeń,
i) wnioskowania do lekarza o zasięgnięcie przez niego opinii innego lekarza specjalisty lub zorganizowania konsylium lekarskiego,
j) zachowania w tajemnicy informacji związanych z nim a uzyskanych przez personel medyczny w związku z wykonywaniem zawodu,
k) wyrażania zgody lub odmowy na podawanie przez lekarza do publicznej wiadomości danych umożliwiających identyfikację pacjenta.

§ 21

1. Pacjent obowiązany jest:
a) zgłaszać się w wyznaczonym czasie do badań lekarskich i zabiegów,
b) ściśle przestrzegać wskazań leczniczych, zaleceń lekarskich i poleceń personelu medycznego,
c) na zlecenie pielęgniarki poddać się kąpieli i innym zabiegom, doprowadzającym go do należytego stanu higienicznego,
d) zapoznać się z Regulaminem Organizacyjnym Podmiotu Leczniczego w zakresie praw i obowiązków pacjenta, co potwierdza w pisemnym oświadczeniu złożonym przy przyjęciu,
e) w czasie wizyt lekarskich, zabiegów, opatrunków oraz w porze posiłków i w nocy przebywać w przeznaczonym dla niego pomieszczeniu,
f) przestrzegać wyznaczonego czasu wypoczynku po zabiegu,
g) dostarczyć lekarzom posiadaną dokumentację medyczną, w tym: EKG, RTG i inną dotyczącą stanu zdrowia,
h) w razie złego samopoczucia zasięgać porady lekarza i niezwłocznie wezwać pielęgniarkę,
i) w razie zasłabnięcia w czasie zabiegu przerwać zabieg i wezwać obsługę,
j) przed zabiegami elektroleczniczymi bezwzględnie zdjąć i odłożyć wszelkie przedmioty metalowe,
k) osoby z upośledzonym czuciem skórnym lub będące po zabiegach operacyjnych z użyciem zespoleń metalowych lub ze wszczepionym rozrusznikiem obowiązane są o tym powiadomić lekarza oraz fizjoterapeutę,
l) przestrzegać diety zleconej przez lekarza,
m) przechowywać artykuły żywnościowe wyłącznie w miejscach do tego
wyznaczonych,
n) nie pić alkoholu, nie używać narkotyków i innych środków odurzających oraz nie uprawiać gier hazardowych,
o) nie palić tytoniu,
p) przestrzegać przepisy sanitarne i przeciwpożarowe – zabronione jest używanie grzałek, grzejników, żelazek elektrycznych, telewizorów własnych pacjentów, suszenie prania na grzejnikach,
q) być odpowiedzialnym za mienie, z którego korzysta w czasie leczenia,
r) niezwłocznie z własnej winy naprawić wyrządzone szkody,
s) w godzinach od 22:00 do 6:00 przestrzegać ciszy nocnej i przebywać w budynku.
2. Pacjent nie ma prawa:
a) wychodzić poza obręb budynku i dziedzińca, chyba że jest to
konieczne ze względów leczniczych (np. konsultacje, badania),
b) przyjmować leków ani poddawać się jakimkolwiek zabiegom bez zlecenia
lekarza prowadzącego bądź lekarza dyżurnego,
c) bez nadzoru personelu medycznego używać aparatów i urządzeń leczniczych,
d) uprawiać żadnych gier hazardowych oraz zajmować się handlem,
akwizycją.

§ 22

1. Za odzież, przedmioty wartościowe i pieniądze nie przekazane przez pacjenta do depozytu podmiot leczniczy nie odpowiada.
2. Dopuszcza się korzystanie przez pacjentów z telefonów komórkowych oraz z komputerów osobistych w sposób niezakłócający spokoju innych chorych oraz nieutrudniający pracy personelowi medycznemu.
3. Pacjent jest obowiązany życzliwie odnosić się do innych chorych i personelu, a w szczególności nie zakłócać spokoju innym chorym.

 

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry