Ochrona danych Osobowych

Informacja nt. przetwarzania danych osobowych przez Bonifraterskie Centrum Zdrowia sp. z o.o.

1. Dane kontaktowe

Administratorem danych osobowych pacjentów Bonifraterskiego Centrum Stacjonarnej Opieki Hospicyjnej – Hospicjum Stacjonarne św. Jana Bożego, Bonifraterskiego Ośrodka Domowej Opieki Hospicyjnej – Hospicjum Domowe, Poradni Medycyny Paliatywnej i Bonifraterskiego Centrum Zdrowia – Oddział w Piaskach jest:

Bonifraterskie Centrum Zdrowia sp. z o.o.
Ul. Traugutta 57/59
50 – 417 Wrocław
Tel. 71 712 07 00, e-mail: sekretariat@bczwroc.pl

2. Organ nadzorczy w zakresie danych osobowych

W Polsce organem nadzorczym w zakresie danych osobowych jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, który rozpatruje skargi w zakresie niewłaściwego postępowania z danymi osobowymi.

3. Cel przetwarzania danych osobowych

Bonifraterskie Centrum Zdrowia sp. z o.o. przetwarza dane osobowe pacjentów w następujących celach:

 • udzielanie świadczeń zdrowotnych w placówkach medycznych wchodzących w skład spółki
 • prowadzenie dokumentacji medycznej pacjenta
 • rozliczania kosztów udzielonych na rzecz pacjenta świadczeń opieki zdrowotnej z właściwym Oddziałem Wojewódzkim Narodowym Funduszem Zdrowia
 • realizacji i rozliczenia umowy z pacjentem.

Bonifraterskie Centrum Zdrowia sp. z o.o. przetwarza dane osobowe bliskich pacjentów w celu:

 • udzielania informacji medycznych dotyczących pacjenta i kontaktowania się w sprawach związanych z udzielaniem pacjentowi świadczeń zdrowotnych.

4. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych

Bonifraterskie Centrum Zdrowia sp. z o.o. przetwarza dane związane z:

 • identyfikacją oraz danymi kontaktowymi pacjenta (PESEL, imię, nazwisko, adres zamieszkania, dane kontaktowe do pacjenta – telefon, adres poczty elektronicznej)
 • stanem zdrowia pacjenta i dotychczasowym przebiegiem choroby
 • procedurami medycznymi stosowanymi w trakcie udzielania świadczeń przez personel medyczny
 • w przypadku bliskich pacjenta dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres poczty elektronicznej)
 • ponadto Bonifraterskie Centrum Zdrowia sp. z o.o. może przetwarzać inne dane osobowe przekazane przez pacjenta, o ile nie można ich zakwalifikować do żadnej z powyższych grup, a są niezbędne
  w celu sprawowania opieki i udzielania świadczeń zdrowotnych.

5. Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe możemy przekazywać do podmiotów lub organów:

 • które są uprawnione na podstawie przepisów prawa,
 • które dokonują płatności za udzielone świadczenia np. NFZ, ubezpieczyciele.
 • którym przekazanie danych jest konieczne dla wykonania określonej czynności np. transportu sanitarnego, badań diagnostycznych
 • oraz do komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za udzielanie i rozliczanie świadczeń zdrowotnych, prowadzenie dokumentacji medycznej, realizację i rozliczanie umów.

W przypadku danych bliskich pacjentów odbiorcami są komórki organizacyjne Spółki, personel medyczny opiekujący się pacjentem i podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.

6. Okres przetwarzania danych osobowych

Od momentu zgłoszenia pacjenta do objęcia opieką zdrowotną do momentu przekazania dokumentacji do brakowania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

7. Prawa w zakresie ochrony danych osobowych

Pacjent i osoba której dane podano ma prawo do:

 • dostępu do przetwarzanych przez Bonifraterskie Centrum Zdrowia sp. z o.o. danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, a ponadto w przypadkach przewidzianych prawem do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Sprzeciw zostanie rozpatrzony przez Bonifraterskie Centrum Zdrowia sp. z o.o.

8. Sprzeciw albo wycofanie udzielonej zgody

Wszystkie zgody dotyczące przetwarzania danych osobowych, wyrażone dobrowolnie mogą zostać wycofane, niemniej jednak w przypadku pacjentów związane jest to z brakiem możliwości realizacji świadczeń opieki zdrowotnej przez Bonifraterskie Centrum Zdrowia sp. z o.o.

9. Podstawy prawne

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,  U.UE.L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., zwane dalej Rozporządzeniem.
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie rodzajów, zakresów i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U.2015.2069)

Szczegółowymi podstawami prawnymi przetwarzania danych są:

 • niezbędność przetwarzania danych dla wykonania obowiązków prawnych administratora w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej oraz przekazywania danych Narodowemu Funduszowi Zdrowia (art. 6 ust. 1 lit c) Rozporządzenia),
 • niezbędność przetwarzania danych dla ochrony żywotnych interesów pacjenta w zakresie prawa do świadczeń zdrowotnych oraz prawo wskazanych osób do informacji o stanie pacjenta (art. 6 ust. 1 lit d) Rozporządzenia),
 • zgody pacjenta (art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia),
 • konieczność zawarcia, wykonania i rozliczenia umowy z pacjentem (art. 6 ust. 1 lit b) Rozporządzenia).

10. Przekazywanie danych

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

11. Zautomatyzowane przetwarzanie

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany

12. Informacja o wymogu podania danych

Z uwagi na konieczność prowadzenia w wymaganym prawem zakresie dokumentacji medycznej i przekazywanie danych Narodowemu Funduszowi Zdrowia podanie danych osobowych pacjenta jest obowiązkowe. Brak podania danych osobowych uniemożliwi udzielanie świadczeń zdrowotnych lub udzielenie informacji o stanie pacjenta.

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry