Rozpoczęcie i przebieg specjalizacji

ROZPOCZĘCIE SPECJALIZACJI

Po zakwalifikowaniu się do rozpoczęcia specjalizacji fizjoterapeuta otrzymuje od WUW:
•    pisemne skierowanie do odbywania szkolenia specjalizacyjnego ze wskazaniem okresu jego odbywania (przesłane drogą pocztową),
•    kartę przebiegu szkolenia specjalizacyjnego (zwaną KS), z określoną planowaną datą rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego.
Karta Szkolenia z wymaganymi wpisami stanowi dowód odbycia szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji.
Fizjoterapeuta zakwalifikowany do rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego rozpoczyna je w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty określonej w KS, jako planowana data rozpoczęcia szkolenia. Faktyczną datę rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego w „KS” potwierdza kierownik specjalizacji.

Fizjoterapeuci skierowani do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w Bonifraterskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Oddział w Piaskach proszeni są o kontakt telefoniczny pod nr 65 525 09 70 bądź e-mailowy pod adresem: sekretariatmarysin@bczwroc.pl w celu dopełnienia formalności związanych z rozpoczęciem specjalizacji.

Osoby rozpoczynające specjalizację z fizjoterapii w ramach umowy cywilnoprawnej zobowiązane są dostarczyć następujące dokumenty w celu zawarcia umowy:
-skierowanie do odbywania szkolenia specjalizacyjnego;
-kserokopię aktualnej polisy obowiązkowego ubezpieczenia OC fizjoterapeuty;

-aktualną książeczkę do celów sanitarno-epidemiologicznych;
– kartę przebiegu szkolenia specjalizacyjnego.

 

Wszystkich fizjoterapeutów skierowanych do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie fizjoterapii w Bonifraterskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Oddział w Piaskach, zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem organizacyjnym szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie fizjoterapii obowiązującym w naszej jednostce.

Opłata wnoszona przez każdego z uczestników organizowanej specjalizacji wynosić będzie 4.500,00 zł za rok szkolenia specjalizacyjnego.

Szczegółowe warunki odpłatności za szkolenie specjalizacyjne uregulowane zostaną w treści umów o szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie fizjoterapii zawieranych z uczestnikami specjalizacji.

 

PRZEBIEG SPECJALIZACJI

Przedłużenie okresu specjalizacji

Okres szkolenia specjalizacyjnego określony w programie specjalizacji ulega przedłużeniu o czas nieobecności w pracy:
1. przez okres pobierania świadczeń, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa;
2. z powodu urlopu bezpłatnego udzielonego przez pracodawcę na czas nie dłuższy niż 3 miesiące w okresie szkolenia specjalizacyjnego;
3. w przypadkach określonych w art. 92, art. 176–179, art. 182[3], art. 185, art. 187 i art. 188 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy;
4. z powodu przerwy nie dłuższej niż 14 dni wynikającej z procedur stosowanych przy zmianie jednostki szkolącej;
5. z powodu przerwy nie dłuższej niż 12 miesięcy wynikającej z realizacji specjalizacji odbywanej w trybie poszerzenia zajęć programowych studiów podyplomowych o program specjalizacji zgodny z zakresem tych studiów;
6. o okres udzielonego osobie odbywającej szkolenie przez pracodawcę urlopu wychowawczego na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
Fizjoterapeuta odbywający szkolenie specjalizacyjne ma obowiązek poinformować wojewodę o planowanej nieobecności w pracy z powodów, o których mowa w pkt. 1 i 2, trwającej dłużej niż 3 miesiące.
W uzasadnionych przypadkach fizjoterapeuta może uzyskać zgodę na dodatkowe przedłużenie okresu szkolenia specjalizacyjnego, składając do wojewody odpowiedni wniosek wraz z opinią swojego kierownika specjalizacji. Po zasięgnięciu opinii konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie fizjoterapii albo w dziedzinie pokrewnej, wojewoda rozstrzyga o przedłużeniu okresu odbywania szkolenia specjalizacyjnego.
Informacja o przedłużeniu okresu odbywania szkolenia specjalizacyjnego, o którym mowa w pkt. 1, 2 i 4, jest zamieszczana w Karcie Specjalizacji.

Skrócenie okresu specjalizacji

Zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz.U. 2019 r., poz. 952) okres szkolenia specjalizacyjnego określony w programie specjalizacji może być skrócony na uzasadniony wniosek fizjoterapeuty odbywającego szkolenie specjalizacyjne, pod warunkiem pełnego zrealizowania programu specjalizacji,  o okres nie dłuższy niż 1/2 okresu szkolenia. Fizjoterapeuta składa wniosek do Dyrektora CMKP, który rozstrzyga o skróceniu okresu odbywania szkolenia specjalizacyjnego na podstawie opinii powołanego przez siebie zespołu. Rozstrzygnięcie następuje w drodze decyzji.

Informacja o skróceniu okresu odbywania szkolenia specjalizacyjnego jest zamieszczana w Karcie Specjalizacyjnej.

Skreślenie z rejestru

Decyzję o skreśleniu z rejestru fizjoterapeuty odbywającego szkolenie specjalizacyjne wydaje wojewoda na obszarze danego województwa:
• w przypadku nierozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego w terminie 3 miesięcy od daty określonej w KS, jako planowana data rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego, lub upływu czasu, w którym fizjoterapeuta zobowiązany był ukończyć szkolenie specjalizacyjne, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 1 i 2;
• po zawiadomieniu przez kierownika specjalizacji i po uzyskaniu opinii konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie fizjoterapii albo w dziedzinie pokrewnej, jeżeli w tej dziedzinie nie ma powołanego konsultanta, w przypadku gdy fizjoterapeuta odbywający szkolenie specjalizacyjne nie realizuje lub nie może realizować programu specjalizacji;
• na wniosek fizjoterapeuty odbywającego szkolenie specjalizacyjne;
• w przypadku kiedy nie zostaną dokonane w Karcie Specjalizacji fizjoterapeuty potwierdzenia zrealizowania zajęć objętych programem specjalizacji wyznaczonych do odbycia w danym roku lub gdy nie zostanie dokonane potwierdzenie odbycia szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji, w okresie 3 miesięcy od dokonania ostatniego wpisu z przyczyn leżących po stronie fizjoterapeuty.

Uznanie dotychczasowego dorobku naukowego

 Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz.U. 2019 r., poz. 952) fizjoterapeuta, który został zakwalifikowany do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w trybie postępowania kwalifikacyjnego i posiada stopień naukowy doktora habilitowanego i odpowiedni dorobek zawodowy w zakresie fizjoterapii, może wystąpić do dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (CMKP) o uznanie dotychczasowego dorobku naukowego i zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem przez niego w części albo w całości programu specjalizacji. Dyrektor CMKP, na podstawie opinii powołanego przez siebie zespołu, może uznać, w drodze decyzji, dotychczasowy dorobek naukowy i zawodowy fizjoterapeuty, za równoważny ze zrealizowaniem przez niego w części albo w całości szczegółowego programu specjalizacji, a w przypadku uznania za równoważny w całości – podjąć decyzję o dopuszczeniu fizjoterapeuty do państwowego egzaminu specjalizacyjnego ( PESFZ).

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry