Bonifraterska Fundacja Dobroczynna

Wolontariat w BFD

Wolontariat w Bonifraterskiej Fundacji Dobroczynnej

Wolontariat w Bonifraterskiej Fundacji Dobroczynnej, to spotkanie dwóch ludzi, dwóch serc i dwóch światów. Tego, który chce pomóc i tego, który tej pomocy potrzebuje. Przychodząc do nas będziesz wspierał realizację potrzeb mieszkańców i uczestników wybranego dzieła oraz pracowników w ich codziennej pracy – Domu Pomocy Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowego Domu Samopomocy lub Zakładu Aktywizacji Zawodowej – zgodnie z własnymi możliwościami i wyborem. Zawsze można pomóc, znaleźć swoje miejsce – mamy nadzieję, że odnajdziesz je u nas.

A co równie ważne wolontariat pozwala rozwijać siebie, swoją otwartość na cierpienie i potrzeby drugiego człowieka. Dla którego możesz uczynić coś najważniejszego – poświęcić swój czas i zainteresowanie.

Jak to u nas działa?

Koordynator
Osobami odpowiedzialnymi za wolontariat w dziełach Bonifraterskiej Fundacji Dobroczynnej są koordynatorzy wolontariatu. Koordynator jest osobą prowadzącą wolontariusza, do której ten może się zwracać w każdej sprawie dotyczącej wolontariatu, jest dostępny zarówno osobiście (w godzinach pracy) jak i poprzez kontakt telefoniczny i e-mailowy.

Do szczególnych zadań koordynatora należy m.in.:

 • wyjaśnianie oraz wprowadzanie w specyfikę pracy,
 • wspieranie wolontariusza w ramach jego działalności wolontaryjnej w pełnym zakresie – zarówno merytorycznie jak i w kwestiach technicznych,
 • służenie pomocą w sytuacjach trudnych i wymagających.

1. Rozmowa wstępna.
Rozmowę wstępną z wolontariuszem przeprowadza koordynator, dotyczy ona:

 • informacji ogólnych o kandydacie,
 • doświadczeń i wcześniejszych kontaktów z osobami chorującymi psychicznie i niepełnosprawnymi,
 • motywacji,
 • oczekiwań, wyobrażeń i wizji pracy,
 • kwestii technicznych (dojazdy, czas pracy, godziny etc.)

2. Ankieta.
Wolontariusz wypełnia krótką ankietę wstępną opisującą podstawowe zagadnienia z nim związane. Ankietę stanowi załącznik nr. 1.

3. Zapoznanie z konkretnym dziełem (DPS, WTZ, ŚDS, ZAZ).
Oprowadzenie wolontariusza po placówce, zapoznanie z rozmieszczeniem budynku, wprowadzenie w zakres działań a także przekazanie informacji o funkcjonowaniu dzieła i Fundacji przez koordynatora.

4. Umowa.
Podpisanie porozumienia o wolontariacie – załącznik nr. 2.

5. Szkolenie wstępne.
Przeprowadzane jest przez psychologa, dotyczy specyfiki pracy z osobami niepełnosprawnymi.

6. Przypisanie wolontariusza do odpowiedniego miejsca pracy.
Uwzględniając jego możliwości i preferencje oraz potrzeby i zapoznanie z bezpośrednio współpracującym z nim w ramach wolontariatu pracownikiem (odpowiednio – terapeuta zajęciowy, pracownik socjalny, opiekun itd. – w zależności od wybranego dzieła) – opiekunem wolontariatu.

7. Podjęcie przez wolontariusza pracy.
W trakcie pierwszego miesiąca obserwacja wolontariusza przez przypisanego mu opiekuna. Wolontariusz prowadzi kartę wolontariatu (załącznik nr. 3) oraz podpisuje listę obecności.

8. Po okresie od ok. miesiąca do dwóch wolontariusz podejmuje decyzję o pozostaniu na wolontariacie w Fundacji na czas dłuższy – koordynator opracowuje indywidualny, ramowy plan pracy wolontariackiej (tylko w przypadku wyraźnej deklaracji wolontariusza).

9. Wolontariusz podlega okresowym szkoleniom, także organizowanym przez Bonifraterską Fundację Dobroczynną oraz ma prawo do udziału w superwizji.
10. Wolontariuszowi przysługują – zgodnie z zapisami porozumienia wolontariackiego przy spełnieniu warunków w nim zawartych – posiłek oraz zwrot za bilety.

11. Zakończenie wolontariatu – na życzenie wolontariusza możliwe jest wystawienie zaświadczenia o odbytym wolontariacie oraz indywidualnej opinii (przez koordynatora)

Koordynatorzy

DPS: Piotr Filipowski, p.filipowski@bonifratrzy.pl,
WTZ: Natalia Gębka, anteniasta@wp.pl,
ŚDS: Magdalena Panuś, panusmagdalena@gmail.com,
ZAZ: Kazimierz Nowak, kazeknowak@interia.pl,

Informacje o poszczególnych dziełach Fundacji:

 • Bonifraterska Fundacja Dobroczynna
 • Dom Pomocy Społecznej
 • Warsztat Terapii Zajęciowej
 • Środowiskowy Dom Samopomocy
 • Zakład Aktywności Zawodowej

Do pobrania:

Copyright 2015 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry